Prontera City, Capitol of Rune-Midgarts (prontera) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Hit Flee Type Amount
50 Lv 50 99,999,999 50 - 50 50 - 50 0 0 Formless Neutral 1 Medium 50 50 250 220 Boss 2
100 Training Dummy (Lv. 100) 99,999,999 100 - 100 100 - 100 0 0 Formless Neutral 1 Medium 90 90 300 270 Boss 2
150 50 99,999,999 150 - 150 150 - 150 0 0 Formless Neutral 1 Medium 120 120 350 320 Boss 2
Sprite Name X Y Type Navigation
Unknown 42211 15 15 npc
Unknown 42851 151 187 Npc
Unknown 42862 155 92 Npc
Unknown 42872 238 312 Npc
Unknown 42910 151 128 Npc
Unknown 43056 160 190 Npc
Unknown 43197 162 170 Npc
Unknown 43648 157 219 Npc
Unknown 43685 123 102 Npc
Unknown 43911 41 337 Npc
Unknown 43914 30 337 Npc
Unknown 43917 299 379 Npc
Unknown 46652 105 66 Npc
Unknown 46653 103 65 Npc
Unknown 46654 101 65 Npc
Unknown 46655 107 65 Npc
Unknown 46656 110 64 Npc
Unknown 46657 106 58 Npc
Unknown 46658 111 78 Npc
Unknown 46659 107 77 Npc
Unknown 46660 105 74 Npc
Unknown 46661 107 74 Npc
Unknown 46662 109 74 Npc
Unknown 46663 111 74 Npc
Unknown 46664 105 71 Npc
Unknown 46665 116 79 Npc
Unknown 46666 118 79 Npc
Unknown 46667 118 77 Npc
Unknown 46668 116 75 Npc
Unknown 46669 118 75 Npc
Unknown 46670 116 77 Npc
Unknown 46671 120 79 Npc
Unknown 46672 120 77 Npc
Unknown 46673 122 77 Npc
Unknown 46674 124 77 Npc
Unknown 46675 120 75 Npc
Unknown 46676 122 67 Npc
Unknown 46677 105 82 Npc
Unknown 46678 107 82 Npc
Unknown 46679 109 82 Npc
Unknown 46680 111 82 Npc
Unknown 46681 116 83 Npc
Unknown 46682 118 83 Npc
Unknown 46683 118 81 Npc
Unknown 46684 116 81 Npc
Unknown 46685 120 83 Npc
Unknown 46686 122 83 Npc
Unknown 46687 124 83 Npc
Unknown 46688 124 81 Npc
Unknown 46689 122 81 Npc
Unknown 46690 120 81 Npc
Unknown 47208 156 216 Npc
Unknown 47209 156 212 Npc
Unknown 48192 105 87 Npc
Unknown 49960 159 61 Npc
Unknown 49961 146 76 Npc
Unknown 49962 164 76 Npc
Unknown 49963 146 92 Npc
Unknown 49964 146 107 Npc
Unknown 49965 160 136 Npc
Unknown 49966 156 184 Npc
Unknown 49967 189 192 Npc
Unknown 49968 193 188 Npc
Unknown 49969 105 87 Npc
Unknown 49970 104 49 Npc
Unknown 49971 113 42 Npc
Unknown 49973 48 58 Npc
Unknown 50502 156 212 Npc
Unknown 50503 105 87 Npc
Unknown 50504 104 49 Npc
Unknown 50505 113 42 Npc
Unknown 50506 48 58 Npc
Unknown 50507 156 212 Npc
Unknown 50508 105 87 Npc
Unknown 50509 104 49 Npc
Unknown 50510 113 42 Npc
Unknown 50511 48 58 Npc
Unknown 50714 20 0 Npc
Unknown 50716 0 0 Npc
Unknown 50717 0 0 Npc
Unknown 51688 20 0 Npc
Unknown 51690 0 0 Npc
Unknown 51691 0 0 Npc
Unknown 51695 0 0 Npc
Unknown 51697 0 0 Npc
Unknown 54663 41 336 Npc
Unknown 54664 50 344 Npc
Unknown 54665 36 336 Npc
Unknown 56535 146 98 Npc
Unknown 56536 163 178 Npc
Unknown 56537 156 224 Npc
Unknown 56538 156 212 Npc
Unknown 56539 169 228 Npc
Unknown 56540 152 224 Npc
Unknown 56541 73 134 Npc
Unknown 56542 104 49 Npc
Unknown 56543 113 42 Npc
Unknown 56544 99 64 Npc
Unknown 56608 64 125 Npc
Unknown 56609 58 182 Npc
Unknown 57759 162 326 Npc
Unknown 57782 0 0 Npc
Unknown 51689 0 0 Npc
Unknown 51693 0 0 Npc
Unknown 53174 0 0 Npc
Unknown 53314 0 0 Npc
Unknown 50559 0 0 Npc
Unknown 50560 0 0 Npc
Unknown 50561 0 0 Npc
Unknown 50562 0 0 Npc
Unknown 50564 0 0 Npc
Unknown 51029 0 0 Npc
Unknown 51032 0 0 Npc
Unknown 51034 0 0 Npc
Unknown 51044 0 0 Npc
Unknown 51051 0 0 Npc
Unknown 51055 0 0 Npc
Unknown 51057 0 0 Npc
Unknown 51072 0 0 Npc
Unknown 51073 0 0 Npc
Unknown 51076 0 0 Npc
Unknown 51687 0 0 Npc
Unknown 46540 144 178 Npc
- 45 67 Hidden
Boy 0 0 Npc
경비병 4 0 Npc
급사 20 0 Npc
길드 마스터 0 0 Npc
도우미 0 0 Npc
리셋 0 0 Npc
병사 0 0 Npc
보이는 소년 12 0 Npc
부여 담당자 20 0 Npc
상인 20 0 Npc
석수 0 0 Npc
세공사 0 0 Npc
시도렌코 8 0 Npc
에어 0 0 Npc
에어 0 0 Npc
연구가 0 0 Npc
오란피어 0 0 Npc
이동 서비스 0 0 Npc
인챈트 전문가 0 0 Npc
전장 모병관 0 0 Npc
지급 담당자 20 0 Npc
카넬로나 20 0 Npc
투표 홍보사원 0 0 Npc
효과 해제 서비스 0 0 Npc
- 0 0 Npc
- 12 0 Npc
- 0 0 Npc
- 50 227 Npc
- 155 40 Hidden
- 156 188 Npc
- 223 82 Hidden
- 155 42 Hidden
- 155 44 Hidden
- 155 46 Hidden
- 155 48 Hidden
- 0 0 Npc
- 69 351 Hidden
- 0 0 Npc
- 0 0 Npc
? 20 0 Hidden
[ Healer ] 213 70 Npc
_key-1 0 0 Hidden
¸ðÇèÀÇ ¿äÁ¤ 125 64 npc
¿øÁ¤´ë ¸ðÇè°¡ 123 64 npc
¶óÇ÷¹ ¸ðÇè°¡ 124 65 npc
¼ö»óÇÑ »ç¶÷ 139 98 npc
¼Òµå Ŭ·£ 34 324 npc
¼Ó¼º ºÎ¿© ´ã´çÀÚ 162 191 Npc
3차 장비 상인 165 87 npc
Àåºñ Áö±Þ ´ã´çÀÚ 159 191 Npc
Aelle 183 333 npc
Amatsu Trader 178 244 trader
Apprentice Craftsman 165 60 npc
ArchBishop-Sura 160 221 Npc
Armor - Except Helm 116 70 Npc
Armor - Helm 116 69 Npc
Arthail 126 335 Npc
Ash Vacuum Warper 161 192 npc
Auction Hall Guide 218 120 Npc
Auction Hall Manager 300 10 Npc
Battlegrounds Equips 144 230 Npc
Blacksmith 124 68 Npc
Bounty Board 190 81 Npc
Bounty Board 100-140 193 59 Npc
Bounty Board 100-150 190 75 Npc
Bounty Board 101-150 193 83 Npc
Bounty Board 101-150 193 77 Npc
Bounty Board 101-150 190 53 Npc
Bounty Board 1-20 136 225 Npc
Bounty Board 120-175 193 61 Npc
Bounty Board 121-160 193 79 Npc
Bounty Board 121-175 190 55 Npc
Bounty Board 141 190 79 Npc
Bounty Board 141 190 57 Npc
Bounty Board 20-40 138 227 Npc
Bounty Board 40-100 190 77 Npc
Bounty Board 40-60 193 55 Npc
Bounty Board 40-60 140 229 Npc
Bounty Board 60-105 193 57 Npc
Bounty Board 70-110 193 81 Npc
Bounty Board 70-175 193 53 Npc
Bounty Board 81-100 193 75 Npc
Bounty Board 81-120 190 51 Npc
Bulletin Board 148 49 npc
Busy Boy 248 212 npc
Butcher 64 125 trader
Card - Accessory 124 64 Npc
Card - Armor 116 61 Npc
Card - Footgear 124 63 Npc
Card - Garment 116 65 Npc
Card - Headgear 124 65 Npc
Card - Shield 124 62 Npc
Card - Weapon 116 66 Npc
Cat Paw Shrimp Merchant 137 223 trader
Catalogue Magician 99 64 Npc
Chaos 145 200 Npc
Chef Assistant 156 212 trader
Chief Officer 148 326 npc
Clan Helper 138 183 npc
Clanux Heffron 269 326 npc
Companion 85 109 Npc
Continental Messenger 164 304 npc
Cool Event Voting Staff 147 125 npc
Costumed Child 79 92 Npc
Cute Pet Expert 164 111 npc
Cute Pet Manager 67 212 npc
Cute Pet Manager 242 92 npc
Cute Pet Manager 179 92 npc
Dairenne 78 150 npc
Dewey 60 342 Npc
Disguise Event 156 182 Npc
DivinePride 150 150 Npc
Dolangmal 115 77 npc
Dolangmal 114 77 Npc
Doll Supplier 248 153 trader
Doram Stylist 141 179 Npc
Driller 147 61 npc
È°±âÂù ¾ÆÁÖ¸Ó´Ï 121 106 npc
Eden Teleport Officer 124 76 npc
Eden Teleport Officer 38 212 Npc
Eden Teleport Officer 271 213 Npc
Edward 86 136 Npc
er 0 0 Npc
Errand Man 204 53 npc
Estilista 165 172 Npc
Exchange Employee 146 92 Npc
Exhausted Priest 156 194 npc
Fadhgridh 143 203 npc
Festival Guide 166 73 Npc
Festival Guide 165 75 Npc
Flower Girl 58 182 trader
Flower Lady 113 42 trader
Fruit Gardener 104 49 trader
Furniture Deliveryman 68 68 Npc
Geneticist Item Create 164 232 Npc
Gift Merchant 105 87 trader
Glasses-wearing Man 140 331 npc
GM Helper meow 2 2 Npc
GM Helper shopito 3 10 Npc
Goldberg 147 59 npc
Grand Master 72 352 npc
Gravestone 262 353 Hidden
Guard 160 330 npc
Guard 223 99 npc
Guard 229 104 npc
Guard 47 339 npc
Guard 52 344 npc
Guide 37 198 npc
Guide 154 187 npc
Guide 282 208 npc
Guide 277 208 Npc
Guide 29 200 Npc
Guide 35 200 Npc
Guide 160 29 Npc
Guide 162 35 npc
Guide 160 34 Npc
Guide 151 330 npc
GuillotineX-ShadowChase 158 221 Npc
Happy Sheep 201 146 Npc
Happy Sheep 204 149 Npc
Headgears 162 233 Npc
Healer 158 192 Npc
Heart Trader 82 108 Npc
Helper 149 184 Npc
Himinn 165 172 Npc
Hypnotist 146 232 npc
iMall Owner 151 133 Npc
Information Post 216 120 Npc
Jayon 247 129 Npc
Jorlo 147 200 npc
Jungmin 152 296 npc
Kafra 156 178 Npc
Kafra Employee 150 193 Npc
Kafra Employee 151 187 Npc
Kafra Employee 151 36 Npc
Kafra Employee 151 34 Npc
Kafra Employee 277 200 Npc
Kafra Employee 150 35 npc
Kafra Employee 37 210 npc
Kafra Employee 248 42 npc
Kafra Employee 146 89 npc
Kafra Employee 282 200 npc
Kafra Employee 152 326 npc
Kafra Employee 29 207 Npc
Kafra Employee 151 29 Npc
Kafra Employee 35 208 Npc
Kafra Recruiter 155 285 Npc
Kafra Voting Staff 164 125 npc
Karian 155 49 npc
Keiki 98 120 Npc
Kellion 93 330 Npc
Kendul 165 194 npc
Khatcherian 159 303 npc
Kid 202 122 npc
Kiddo 271 70 Npc
Kiddo 271 68 Npc
Kiddo 269 69 Npc
Knight 73 357 npc
Knight 66 358 npc
Knight 78 357 npc
Knight 78 354 npc
Kriemhild 155 190 npc
Kunai Merchant Kashin 178 240 npc
Lina 202 297 Npc
Lina's little friend 204 297 Npc
Loki 147 174 Npc
Lucille 156 182 Npc
Maestro-Wanderer 156 221 Npc
Mage 144 301 Npc
Magic Gear Master 163 178 npc
Mailbox 146 86 Npc
Mailbox 275 213 Npc
Mailbox 34 212 Npc
Maison CommunityHelper 139 154 Npc
Man from Morroc 163 204 npc
Man from Morroc 171 204 Npc
Market House 155 128 Npc
Maroll Battle Recruiter 123 83 npc
Mechanic-Geneticist 150 221 Npc
Mercenary Guild Manager 41 337 npc
Mercenary Merchant 30 337 npc
Mercenary Representativ 46 311 Npc
Merchant 123 101 npc
Merchant 127 106 Npc
Mergician 146 95 npc
Merideth 106 116 npc
Messenger 153 353 npc
Milk Vendor 73 140 npc
Monster Hunter 166 200 Npc
Mysterious Coffin 145 168 Npc
Mysterious Slot Machine 164 164 Npc
New Guild Master 167 281 npc
Night Phya 165 230 npc
Notice Switch 300 380 Hidden
Novice Servant 119 64 npc
Oddries Odds and Ends 139 230 Npc
Old Soldier 140 304 npc
Ordinary Man 269 73 Npc
Patrick 209 155 Npc
Peco Peco Breeder 55 350 npc
PecoPeco Remover 125 208 npc
PecoPeco Remover 124 66 Npc
Pecopeco Trainer 232 318 npc
Pet Groomer 218 211 trader
Pet Research Expert 147 107 npc
Piercing Expert 147 63 npc
Portal 177 186 warp
Portal 177 225 warp
Portal 263 279 warp
Portal 272 108 warp
Portal 289 203 warp
Portal 156 22 warp
Portal 22 203 warp
Portal 73 100 warp
Portal 84 89 warp
Portal 74 90 warp
Portal 237 317 warp
Portal 107 215 warp
Portal 204 192 warp
Portal 120 267 warp
Portal 192 267 warp
Portal 42 67 warp
Portal 208 154 warp
Portal 132 222 warp
Portal 133 183 warp
Portal 45 346 warp
Portal 156 360 warp
Professor Kraton 64 212 npc
Promotional Staff 163 53 npc
Pub Greeter 203 147 Npc
PvP Warper 161 193 Npc
Quest Skill Girl 140 181 Npc
Quest Test 0 0 148 226 Npc
Quest Test 0 1 156 226 Npc
Quest Test 0 2 148 224 Npc
Quest Test 0 3 156 224 Npc
Quest Test 1 0 150 226 Npc
Quest Test 1 1 158 226 Npc
Quest Test 1 2 150 224 Npc
Quest Test 1 3 158 224 Npc
Quest Test 2 0 152 226 Npc
Quest Test 2 1 160 226 Npc
Quest Test 2 2 152 224 Npc
Quest Test 2 3 160 224 Npc
Quest Test 3 0 154 226 Npc
Quest Test 3 1 162 226 Npc
Quest Test 3 2 154 224 Npc
Quest Test 3 3 162 224 Npc
Rackiewich 159 296 npc
Ranger 154 221 Npc
Rebellion Prop Vending 96 207 Trader
Rebellion Weapon Vendin 92 208 Npc
Rebellion Weapon Vendin 92 209 npc
Rental and Storage Serv 142 179 Npc
Riding Creature Master 130 213 npc
Riding Creature Master 124 67 Npc
Ripped Cabus 146 180 npc
Royal Errand Boy 121 72 npc
Royal Guard 150 331 Npc
Royal Guard 161 331 Npc
Rune Seller 168 228 npc
Rune Stone Items 166 230 Npc
RuneKnight-RoyalGuard 148 221 Npc
Sagle 66 111 Npc
sellzeny1 278 34 Hidden
sellzeny2 278 35 Hidden
sellzeny3 277 34 Hidden
sellzeny4 279 35 Hidden
sellzeny4 279 36 Hidden
sellzeny4 280 36 Hidden
sellzeny4 280 37 Hidden
sellzeny5 277 33 Hidden
sellzeny5 276 33 Hidden
sellzeny5 276 32 Hidden
sellzeny5 275 32 Hidden
Shuger 101 288 npc
Sign 147 305 Hidden
Sign Post 113 294 Npc
Skoegul 167 203 npc
Smile Helper 157 187 npc
Somatology Researcher 156 219 Npc
SooKyung 152 303 npc
South Gate-Guide 160 36 Npc
Storage Keeper 148 34 Npc
Storage Keeper 277 197 Npc
Storage Keeper 35 212 Npc
Strife 216 70 npc
Stylist 143 200 npc
Stylist 163 187 npc
Stylist 142 125 Npc
Stylist 146 197 Npc
Swanhild 146 194 npc
test123 150 150 Npc
Testing NPC EXP 124 69 Npc
Testing NPC New Item 116 78 Npc
Testing NPC Player Requ 116 77 Npc
Testing NPC Player Requ 116 76 Npc
Tialfi 124 297 npc
Tono 54 240 npc
Tool Dealer 116 68 Npc
Tool Dealer 163 195 Npc
Trainer 150 150 Npc
Training WoE 156 299 npc
Tricky Ghost 162 185 Npc
Twin Towers 146 92 npc
Universal Rental NPC 148 195 Npc
Universal Rental NPC 250 216 Npc
Universal Translator 157 190 Npc
Upgrade Item Dealer 116 67 Npc
Veeyop 197 188 npc
Vegetable Gardener 48 58 trader
Vendor from Milk Ranch 73 134 trader
Wanderer 228 279 npc
Wanted Notice 150 326 Hidden
Warlock-Sorcerer 152 221 Npc
Warmhearted woman 141 97 npc
Warper 160 187 Npc
Warper 153 192 Npc
Weapon & Armor 160 219 Npc
Weapons-Katar, Axe, Knu 116 73 Npc
Weapons-Mace, Bow, Staf 116 72 Npc
Weapons-Musical Instrum 116 71 Npc
Weapons-Spear, Dagger 116 74 Npc
Weapons-Sword 116 75 Npc
WoE Information 165 197 Npc
WoE2 God Items & socket 142 228 Npc
Woman 146 218 npc
Woman 260 354 npc
Write a Review! 169 178 Npc
Young Man 174 328 npc
Young man 275 86 npc
Young Man 109 161 npc
YuNa 149 202 Npc
YuPi 160 133 npc
Zonda Rep 146 75 npc
가구 배달부 58 87 npc
고기상인 64 125 Npc
골드핸드의 자판기 165 304 Npc
골든메이스 클랜 228 355 Npc
골든메이스클랜 접수인 228 357 Npc
과일상인 104 49 Npc
국수축제 홍보요원 164 173 Npc
기념비 155 288 Hidden
기사단 사무직원 62 339 npc
기타상인 0 0 Npc
기획사 파견사원 0 0 Npc
김단이 155 285 Npc
꼬마 78 104 Npc
꼬맹이 271 69 Npc
꽃나무 172 294 Npc
꽃나무 172 282 Npc
꽃나무 139 282 Npc
꽃나무 139 294 Npc
꽃나무 142 264 Npc
꽃나무 142 254 Npc
꽃나무 142 244 Npc
꽃나무 142 234 Npc
꽃나무 170 264 Npc
꽃나무 170 234 Npc
꽃나무 144 156 Npc
꽃나무 144 146 Npc
꽃나무 144 136 Npc
꽃나무 168 156 Npc
꽃나무 168 146 Npc
꽃나무 168 136 Npc
꽃나무 60 320 Npc
꽃나무 87 315 Npc
꽃나무 145 310 Npc
꽃나무 139 283 Npc
꽃나무 143 254 Npc
꽃나무 141 253 Npc
꽃나무 142 232 Npc
꽃나무 175 333 Npc
꽃나무 171 294 Npc
꽃나무 168 264 Npc
꽃나무 168 244 Npc
꽃나무 208 299 Npc
꽃나무 229 298 Npc
꽃나무 280 311 Npc
꽃나무 65 233 Npc
꽃나무 85 196 Npc
꽃나무 140 179 Npc
꽃나무 144 132 Npc
꽃나무 169 177 Npc
꽃나무 167 152 Npc
꽃나무 226 196 Npc
꽃나무 264 214 Npc
꽃나무 85 112 Npc
꽃나무 105 109 Npc
꽃나무 170 109 Npc
꽃나무 225 86 Npc
꽃나무 144 36 Npc
꽃파는소녀 58 182 Npc
꽃파는처녀 113 42 Npc
냠?瓚?wanderman 0 0 Npc
눈꽃축제 홍보요원 164 173 Npc
는소녀 0 0 Npc
니 마레 20 0 Npc
닌자 홍보도우미 168 126 Npc
닌자기타상인 174 126 npc
닌자무기상인 170 126 npc
닌자방어구상인 172 126 npc
단 공간이동사 0 0 Npc
단 사무직원 0 0 Npc
-단검 0 0 Npc
대회 길잡이 12 0 Npc
데본 에어 47 112 npc
도우미 0 0 Npc
디저트교실 안내원 149 63 Npc
라 이동 서비스 0 0 Npc
라 직원 0 0 Npc
라 직원 0 0 Npc
라 직원 0 0 Npc
라 직원 0 0 Npc
라 투표 홍보사원 0 0 Npc
라스베리 236 308 Npc
라이프 0 0 Npc
라펌 오란피어 32 325 npc
레벨업 도우미 165 75 Npc
레아블렘 244 169 Npc
레이니 166 293 Npc
로리루리 159 190 Npc
0 0 Npc
20 0 Npc
루민 170 304 Npc
르 오를레앙 0 0 Npc
름꾼 0 0 Npc
리벨리온 소품 자판기 96 209 npc
리오린 163 283 Npc
리온 소품 자판기 0 0 Npc
마일로 85 111 Npc
0 0 Npc
0 0 Npc
몬스터 토벌 협력 공고문 59 339 npc
0 0 Npc
-무기 0 0 Npc
무기-닌자/건슬링거 149 257 Npc
무기-단검 162 251 Npc
무기-둔기/도끼 149 245 Npc
무기-악기/채찍 162 254 Npc
무기-양손검/카타르 162 242 Npc
무기-창 162 245 Npc
무기-책/지팡이/너클 149 254 Npc
무기-한손검 149 251 Npc
무기-활 149 248 Npc
12 0 Npc
밍상인 0 0 Npc
박둥둥♥ 152 285 Npc
방시피 8 0 Npc
방어구-갑옷 162 236 npc
방어구-걸칠것 162 239 npc
방어구-방패 149 236 npc
방어구-신발 149 239 npc
방어구-액세서리 149 242 npc
방어구-투구 149 234 npc
버만 에어 226 355 Npc
베리 0 0 Npc
베릴 165 290 Npc
168 306 Npc
177 293 Npc
134 303 Npc
보미 169 290 Npc
블라썸 225 322 Npc
0 0 Npc
0 0 Npc
사냥대회 길잡이 162 76 Npc
사제 라르스 0 0 Npc
상인 0 0 Npc
상인 0 0 Npc
상자 0 0 Npc
선물품상인 105 87 Npc
소드클랜 접수인 34 326 npc
수상한 관 154 136 Npc
수상한 우체통 165 75 Npc
수호대 코인교환기 146 170 Npc
술사 0 0 Npc
슈퍼스타 티켓교환원 163 300 Npc
스마고리카 홍보원 16 0 Npc
시나몬 255 311 Npc
심부름꾼 206 54 Npc
아를르 오를레앙 167 291 Npc
아마쯔 무역상인 178 244 Npc
아시니 마레 147 283 Npc
아크완드 클랜 48 110 npc
아크완드클랜 접수인 46 109 npc
0 0 Npc
안내요원 276 211 Npc
안내요원 150 326 Npc
안토니오 155 190 Npc
야채상인 48 58 Npc
어린 옥토피그 98 35 Npc
업 도우미 0 0 Npc
에드워드 105 63 Npc
예언자 K 조수 163 159 Npc
예언자 K 조수 162 157 Npc
예언자 K 163 155 npc
완드클랜 접수인 0 0 Npc
요리재료상인 156 212 Npc
요원 0 0 Npc
우고양이 0 0 Npc
우유상인 73 134 Npc
우장비상인 0 0 Npc
위시메이든 250 113 Npc
유물 상인 1차 165 85 npc
유지단장 0 0 Npc
의 강화사 12 0 Npc
의뢰 게시판 122 79 Npc
의복 효과 해제 서비스 80 106 Npc
이반 시도렌코 95 209 Npc
이손 새우상인 0 0 Npc
인형상인 248 153 Npc
-임대무기 0 0 Npc
자 K 0 0 Npc
자 무기 담당자 20 0 Npc
0 0 Npc
자의 종복 실버핸드 0 0 Npc
잠자는 관속의 소년 158 285 Npc
쟁이 0 0 Npc
점핑 인챈트 전문가 151 187 npc
점핑 장비 관리인 160 187 Npc
제련 연구가 179 177 Npc
존다기획사 파견사원 141 203 npc
주임사제 라르스 235 311 npc
주자 대길 0 0 Npc
차원의 초월자 바르문트 156 303 Npc
찬 아주머니 0 0 Npc
체리 225 346 Npc
초기화 도우미 183 211 Npc
초월자의 종복 골드핸드 163 304 Npc
초조한 남자 167 125 Npc
추수제 홍보요원 164 173 Npc
축제 홍보요원 20 0 Npc
카드-갑옷 149 260 Npc
카드-걸칠것 162 260 Npc
카드-무기 162 257 Npc
카드-방패 149 266 Npc
카드-신발 162 263 Npc
카드-액세서리 162 266 Npc
카드-투구 149 263 Npc
카츄아의 비밀상자 155 170 Npc
카프라 직원 275 197 Npc
큐펫 서비스 84 110 Npc
크롤라 40 237 Npc
클라우디 168 293 Npc
터 토벌 협력 공고문 0 0 Npc
테라 상인연합 0 0 Npc
테라 투자담당관 0 0 Npc
테이밍상인 218 211 Npc
테일 0 0 Npc
트 포링 0 0 Npc
페코페코 관리병 58 349 Npc
펫 교환상인 210 209 Npc
품-기타 0 0 Npc
품상인 0 0 Npc
프론테라 상인연합 146 67 Npc
프론테라 투자담당관 142 67 Npc
프버방시피 146 92 Npc
피나 카넬로나 148 285 Npc
한 남자 20 0 Npc
한 사내 0 0 Npc
한 사람 20 0 Npc
한 아주머니 0 0 Npc
할아버지 55 133 Npc
현상수배공고 149 328 Hidden
호두 210 338 Npc
호롤롱 160 99 Npc
홍보 114 81 Npc
화 도우미 0 0 Npc
화 도우미 0 0 Npc
화살/탄환 162 248 Npc
확성기 담당자 124 64 Npc
후로롱 162 98 Npc
후리롱 161 97 npc
흐르릉 160 95 Npc
0 0 Npc
Ghostring Card 1 obtained.