Prontera City, Capitol of Rune-Midgarts (prontera) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Hit Flee Type Amount
50 Lv 50 99,999,999 50 - 50 50 - 50 0 0 Formless Neutral 1 Medium 50 50 250 220 Boss 2
100 Training Dummy (Lv. 100) 99,999,999 100 - 100 100 - 100 0 0 Formless Neutral 1 Medium 90 90 300 270 Boss 2
150 50 99,999,999 150 - 150 150 - 150 0 0 Formless Neutral 1 Medium 120 120 350 320 Boss 2
Sprite Name X Y Type Navigation
Unknown 42211 15 15 npc
- 45 67 Hidden
- 155 40 Hidden
- 223 82 Hidden
- 155 42 Hidden
- 155 44 Hidden
- 155 46 Hidden
- 155 48 Hidden
- 69 351 Hidden
¸ðÇèÀÇ ¿äÁ¤ 125 64 npc
¿øÁ¤´ë ¸ðÇè°¡ 123 64 npc
®É©|³]­p®v 163 187 npc
¶óÇ÷¹ ¸ðÇè°¡ 124 65 npc
¼ö»óÇÑ »ç¶÷ 139 98 npc
A Knight 78 354 npc
A Knight 73 357 npc
A Knight 78 357 npc
A Knight 66 358 npc
Á¸´Ù±âȹ ÆÄ°ß»ç¿ø 146 75 npc
Aelle 183 333 npc
Amatsu Trader 178 244 trader
Apprentice Craftsman 165 60 npc
Ash Vacuum Warper 161 192 npc
Auction Hall Guide 218 120 Npc
Auction Hall Manager 300 10 Npc
Beeyo 197 188 npc
Bulletin Board 148 49 npc
Busy Boy 248 212 npc
Butcher 64 125 trader
Chef Assistant 156 212 trader
Chief Officer 148 326 npc
Clan Helper 138 183 npc
Clanux Heffron 269 326 npc
Continental Messenger 164 304 npc
Cute Pet Expert 164 111 npc
Cute Pet Manager 67 212 npc
Cute Pet Manager 242 92 npc
Cute Pet Manager 179 92 npc
Dairenne 78 150 npc
Dolangmal 115 77 npc
Dolangmal 114 77 Npc
Doll Supplier 248 153 trader
Driller 147 61 npc
È°±âÂù ¾ÆÁÖ¸Ó´Ï 121 106 npc
Eden Teleport Officer 124 76 npc
Errand Man 204 53 npc
Exhausted Priest 156 194 npc
Fadhgridh 143 203 npc
Flower Girl 58 182 trader
Flower Lady 113 42 trader
Fruit Gardener 104 49 trader
Gift Merchant 105 87 trader
Glasses-wearing Man 140 331 npc
Goldberg 147 59 npc
Grand Master 72 352 npc
Gravestone 262 353 Hidden
Guard 160 330 npc
Guard 223 99 npc
Guard 229 104 npc
Guard 47 339 npc
Guard 52 344 npc
Guide 37 198 npc
Guide 154 187 npc
Guide 282 208 npc
Guide 162 35 npc
Guide 151 330 npc
Huai Ta Vote Publicity 147 125 npc
Hypnotist 146 232 npc
Information Post 216 120 Npc
Jorlo 149 202 Npc
Jorlo 147 200 npc
Jungmin 152 296 npc
Kafra Employee 248 42 npc
Kafra Employee 146 89 npc
Kafra Employee 282 200 npc
Kafra Employee 152 326 npc
Kafra Employee 150 35 npc
Kafra Employee 37 210 npc
Kapra vote publicity 164 125 npc
Karian 155 49 npc
Kendul 165 194 npc
Khatcherian 159 303 npc
Kid 202 122 npc
Kriemhild 155 190 npc
Kunai Merchant Kashin 178 240 npc
Mage 144 301 Npc
Magic Gear Master 163 178 npc
Mailbox 146 86 Npc
Mailbox 275 213 Npc
Mailbox 34 212 Npc
Man 101 288 npc
Man from Morroc 163 204 npc
Maroll Battle Recruiter 123 83 npc
Mercenary Guild Manager 41 337 npc
Mercenary Merchant 30 337 npc
Merchant 123 101 npc
Mergician 146 95 npc
Merideth 106 116 npc
Messenger 153 353 npc
Milk Vendor 73 140 npc
New Guild Master 167 281 npc
Night Phya 165 230 npc
Norby 160 133 npc
Notice Switch 300 380 Hidden
Novice Servant 119 64 npc
Old Soldier 140 304 npc
Peco Peco Breeder 55 350 npc
PecoPeco Remover 125 208 npc
Pecopeco Trainer 232 318 npc
Pet Groomer 218 211 trader
Pet Research Expert 147 107 npc
Piercing Expert 147 63 npc
Portal 177 186 warp
Portal 177 225 warp
Portal 272 108 warp
Portal 289 203 warp
Portal 156 22 warp
Portal 22 203 warp
Portal 73 100 warp
Portal 84 89 warp
Portal 74 90 warp
Portal 237 317 warp
Portal 107 215 warp
Portal 204 192 warp
Portal 120 267 warp
Portal 192 267 warp
Portal 42 67 warp
Portal 208 154 warp
Portal 132 222 warp
Portal 133 183 warp
Portal 45 346 warp
Portal 156 360 warp
Portal 263 279 warp
Professor Kraton 64 212 npc
Promotional Staff 163 53 npc
Rackiewich 159 296 npc
Riding Creature Master 130 213 npc
Ripped Cabus 146 180 npc
Royal Errand Boy 121 72 npc
Royal Guard 150 331 Npc
Royal Guard 161 331 Npc
Rune Salesman 168 228 npc
sellzeny1 278 34 Hidden
sellzeny2 278 35 Hidden
sellzeny3 277 34 Hidden
sellzeny4 279 35 Hidden
sellzeny4 279 36 Hidden
sellzeny4 280 36 Hidden
sellzeny4 280 37 Hidden
sellzeny5 277 33 Hidden
sellzeny5 276 33 Hidden
sellzeny5 276 32 Hidden
sellzeny5 275 32 Hidden
Sign 147 305 Hidden
Skoegul 167 203 npc
Smile Helper 157 187 npc
SooKyung 152 303 npc
Stellaip 216 70 npc
Stylist 143 200 npc
Swanhild 146 194 npc
Terno 54 240 npc
Tialfi 124 297 npc
Training WoE 156 299 npc
Twin Towers 146 92 npc
Vegetable Gardener 48 58 trader
Vendor from Milk Ranch 73 134 trader
Wanderer 228 279 npc
Wanted Notice 150 326 Hidden
Warmhearted woman 141 97 npc
Woman 146 218 npc
Woman 260 354 npc
Young Man 174 328 npc
Young man 275 86 npc
Young Man 109 161 npc
가구 배달부 58 87 npc
고기상인 64 125 Npc
고양이손 새우상인 137 223 trader
과일상인 104 49 Npc
기사단 사무직원 62 339 npc
꽃파는소녀 58 182 Npc
꽃파는처녀 113 42 Npc
데본 에어 47 112 npc
라펌 오란피어 32 325 npc
레아블렘 244 169 Npc
몬스터 토벌 협력 공고문 59 339 npc
선물품상인 105 87 Npc
소드 클랜 34 324 npc
소드클랜 접수인 34 326 npc
아스테일 126 335 Npc
아크완드 클랜 48 110 npc
아크완드클랜 접수인 46 109 npc
야채상인 48 58 Npc
요리재료상인 156 212 Npc
우유상인 73 134 Npc
인형상인 248 153 Npc
주임사제 라르스 235 311 npc
테이밍상인 218 211 Npc
Ghostring Card 1 obtained.