Valkyrie Realm Guild (prtg_cas02) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Sprite Name X Y Type Navigation
Unknown 43794 207 228 Hidden
- 206 228 Hidden
- 84 72 Hidden
Atila 43 41 npc
ban_warp 202 228 Hidden
Cecil 52 63 npc
Diligo 100 62 npc
Gate Manager 89 63 npc
Hermod 73 35 npc
Kafra Staff 71 36 npc
Portal 43 233 warp
Portal 88 215 warp
Portal 53 202 warp
Portal 64 164 warp
Portal 35 183 warp
Portal 71 86 warp
Portal 98 21 warp
Portal 45 21 warp
Portal 161 41 warp
Portal 210 41 warp
Portal 184 44 warp
Portal 203 21 warp
Portal 157 135 warp
Roy 94 61 npc
Swanhild 40 227 npc
Swanhild 46 227 npc
Swanhild 11 219 npc
Swanhild 11 214 npc
Swanhild 20 219 npc
Swanhild 20 214 npc
Swanhild 79 227 npc
Swanhild 70 227 npc
Swanhild 38 189 npc
Swanhild 34 189 npc
Swanhild 153 161 npc
Swanhild 162 161 npc
Valkyrie02 1 3 npc
Ghostring Card 1 obtained.