Cube Room (lhz_cube) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Sprite Name X Y Type Navigation
Barrel 237 183 Hidden
Bed 247 198 Hidden
Box 248 193 Hidden
Bundle of Files 237 198 Hidden
Cabinet 249 191 Hidden
Chemicals 231 202 Hidden
Chest 248 179 Hidden
Desk 234 200 Hidden
Door 250 184 Hidden
Drawer 242 201 Hidden
Experiment Tube 224 197 Hidden
Goblet 229 184 Hidden
Picture 234 202 Hidden
Portal 177 96 warp
Portal 231 12 warp
Portal 231 96 warp
Portal 75 193 warp
Portal 66 201 warp
Portal 66 184 warp
Portal 58 193 warp
Portal 75 136 warp
Portal 66 144 warp
Portal 59 136 warp
Portal 66 128 warp
Portal 66 66 warp
Portal 75 75 warp
Portal 66 82 warp
Portal 59 75 warp
Portal 19 192 warp
Portal 10 201 warp
Portal 2 192 warp
Portal 10 185 warp
Portal 19 136 warp
Portal 10 144 warp
Portal 2 136 warp
Portal 10 128 warp
Portal 19 74 warp
Portal 10 82 warp
Portal 2 74 warp
Portal 10 66 warp
Portal 18 18 warp
Portal 10 26 warp
Portal 2 18 warp
Portal 10 10 warp
Portal 75 18 warp
Portal 66 26 warp
Portal 58 18 warp
Portal 66 10 warp
Portal 130 18 warp
Portal 123 26 warp
Portal 114 18 warp
Portal 123 10 warp
Power Generator 224 192 Hidden
Signpost 234 97 npc
Sorcerer 233 24 npc
Status Light 244 201 Hidden
Ghostring Card 1 obtained.