Britoniah Guild (gefg_cas01) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Sprite Name X Y Type Navigation
Unknown 43780 152 117 Hidden
- 151 109 Hidden
- 78 84 Hidden
ban_warp 154 112 Hidden
Brito01 1 3 npc
Gate Manager 39 49 npc
Gen Garish 35 34 npc
Gnahcher 40 48 npc
Jody 85 47 npc
Kafra Staff 83 47 npc
Leprion 28 157 npc
Leprion 22 156 npc
Leprion 68 185 npc
Leprion 17 171 npc
Leprion 59 16 npc
Leprion 64 16 npc
Portal 39 196 warp
Portal 58 185 warp
Portal 59 170 warp
Portal 99 178 warp
Portal 31 185 warp
Portal 34 167 warp
Portal 34 136 warp
Portal 54 84 warp
Portal 33 51 warp
Portal 90 51 warp
Portal 62 9 warp
Portal 181 52 warp
Portal 170 34 warp
Portal 209 34 warp
Portal 170 14 warp
Portal 202 160 warp
Ron Haware 67 83 npc
Vers 184 40 npc
Ghostring Card 1 obtained.