Luina Guild (aldeg_cas04) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Sprite Name X Y Type Navigation
Unknown 43778 83 17 Hidden
- 79 15 Hidden
- 76 64 Hidden
Alde04 1 3 npc
ban_warp 84 13 Hidden
Brimhensen 67 116 npc
Buzz 31 116 npc
Gate Manager 25 67 npc
Gealuve 24 80 npc
Kafra Staff 45 88 npc
Lenya 66 117 npc
Pariz 181 97 npc
Portal 145 17 warp
Portal 197 40 warp
Portal 175 54 warp
Portal 185 87 warp
Portal 171 100 warp
Portal 196 86 warp
Portal 49 53 warp
Portal 78 88 warp
Portal 22 88 warp
Portal 50 132 warp
Portal 21 123 warp
Portal 121 168 warp
Portal 156 210 warp
Portal 108 210 warp
Portal 132 231 warp
Portal 132 209 warp
Portal 17 196 warp
Wurzburg 167 61 npc
Wurzburg 164 90 npc
Wurzburg 129 193 npc
Wurzburg 112 206 npc
Wurzburg 113 212 npc
Wurzburg 77 117 npc
Wurzburg 186 42 npc
Wurzburg 30 69 npc
Wurzburg 55 97 npc
Wurzburg 45 98 npc
Wurzburg 33 116 npc
Wurzburg 130 180 npc
Wurzburg 33 107 npc
Wurzburg 133 220 npc
Wurzburg 169 22 npc
Wurzburg 169 15 npc
Ghostring Card 1 obtained.