Luina Guild (aldeg_cas03) iRO Wikiexternal Map viewer

This is just a map viewer. It has no connection to any ragnarok server.


Sprite Name X Y Type Navigation
Unknown 43777 229 267 Hidden
- 219 269 Hidden
- 200 177 Hidden
Alde03 1 3 npc
ban_warp 225 269 Hidden
Buzz 70 252 npc
Gate Manager 121 75 npc
Gealuve 114 119 npc
Kafra Staff 118 76 npc
Lenya 72 115 npc
Najarf 110 118 npc
Nuernberg 176 175 npc
Nuernberg 77 115 npc
Nuernberg 77 215 npc
Nuernberg 112 107 npc
Nuernberg 112 117 npc
Nuernberg 69 71 npc
Nuernberg 91 69 npc
Nuernberg 108 60 npc
Nuernberg 121 73 npc
Nuernberg 75 102 npc
Nuernberg 199 169 npc
Nuernberg 181 179 npc
Nuernberg 192 44 npc
Nuernberg 208 145 npc
Nuernberg 207 75 npc
Nuernberg 96 62 npc
Pariz 188 181 npc
Portal 114 290 warp
Portal 92 217 warp
Portal 87 247 warp
Portal 44 222 warp
Portal 91 57 warp
Portal 130 90 warp
Portal 51 90 warp
Portal 93 124 warp
Portal 79 130 warp
Portal 201 145 warp
Portal 199 190 warp
Portal 195 54 warp
Portal 214 186 warp
Portal 60 241 warp
Ghostring Card 1 obtained.