Jump to content

thRO changelog September 20, 2023


Dia

Recommended Posts

Added
LapineUpgradeBox
SpoilerOverclocker
NeedOptionNumMin: 0 NeedRefineMin: 0
NotSocketEnchantItem: True
NeedSourceString: Battle Processor(1)

Target items


EXP_Overclocker
NeedOptionNumMin: 0 NeedRefineMin: 0
NotSocketEnchantItem: True
NeedSourceString: EXP Advicer(1)

Target items

ItemRandOption
Spoiler


Id: 232 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_NOTHING), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Formless %d%%
Id: 233 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_UNDEAD), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Undead %d%%
Id: 234 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_ANIMAL), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Brute %d%%
Id: 235 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_PLANT), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Plant %d%%
Id: 236 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_INSECT), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Insect %d%%
Id: 237 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_FISHS), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Fish %d%%
Id: 238 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_DEVIL), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Demon %d%%
Id: 239 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_HUMAN), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human %d%%
Id: 240 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_ANGEL), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Angel %d%%
Id: 241 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_DRAGON), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Dragon %d%%
Id: 242 (ADDEXPPERCENT_KILLRACE_ALL), เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์ %d%%
Id: 243 (EnumVAR_LAST), ENDItem
Spoiler


Id: (24545)

Ripper Slasher Shadow Weapon
ถุงมือที่สวมใส่กับมือที่ถืออาวุธ เพื่อดึงศักยภาพของผู้สวมใส่ออกมา
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 7 เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกลขึ้นอีก 3%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 9 เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกลขึ้นอีก 4%
เมื่อสวมใส่ Ripper Slasher Shadow Weapon/Pendant/Earring ร่วมกัน,
เพิ่ม Damage สกิล Cross Ripper Slasher % เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าอัพเกรดรวมกัน
เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Guillotine Cross Shadow Shield,
เพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพของทุกเผ่ายกเว้น Player 40% และเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพเพิ่มอีกตามค่าอัพเกรดรวมกันของ Ripper Slasher Shadow Weapon และ Guillotine Cross Shadow Shield
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Weapon น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Guillotine Cross
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24546)

Ripper Slasher Shadow Pendant
สร้อยคอศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวกันว่าปกป้องผู้สวมใส่ ดึงศักยภาพของผู้สวมใส่ออกมา
เพิ่ม Damage สกิล Cross Ripper Slasher 5%
ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ขั้น เพิ่ม Damage สกิล Cross Ripper Slasher ขึ้นอีก 2%
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Pendant น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Guillotine Cross
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24547)

Ripper Slasher Shadow Earring
ต่างหูมงคลที่กล่าวกันว่าปกป้องผู้สวมใส่ ดึงศักยภาพของผู้สวมใส่ออกมา
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาด 5%
ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ขั้น เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาดขึ้นอีก 1%
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Earring น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Guillotine Cross
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24607)

God Hammer Shadow Weapon
ถุงมือที่สวมใส่กับมือที่ถืออาวุธ เพื่อดึงศักยภาพของผู้สวมใส่ออกมา
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 7 เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกลขึ้นอีก 3%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 9 เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกลขึ้นอีก 4%
เมื่อสวมใส่ God Hammer Shadow Weapon/Shield/Armor ร่วมกัน,
เพิ่ม Damage สกิล God's Hammer % เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าอัพเกรดรวมกัน
เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Rebellion Shadow Shoes,
เพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพของทุกเผ่ายกเว้น Player 40% และเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพเพิ่มอีกตามค่าอัพเกรดรวมกันของ God Hammer Shadow Weapon และ Rebellion Shadow Shoes
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Weapon น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Gunslinger
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24608)

God Hammer Shadow Shield
โล่เล็กที่สามารถสวมใส่ที่แขนได้ สามารถใช้งานแบบชิ้นเดียวได้แต่เอฟเฟกต์การป้องกันของมันจะลดน้อยลง
เพิ่ม Damage สกิล God's Hammer 5%
ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ขั้น เพิ่ม Damage สกิล God's Hammer ขึ้นอีก 2%
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Shield น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Gunslinger
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24609)

God Hammer Shadow Armor
ชุดเกราะที่เพิ่มพลังป้องกันเมื่อสวมใส่เพิ่มบนเกราะอีกที สามารถใส่แบบชิ้นเดียวได้ แต่ความสามารถในการป้องกันจะลดลงไปอีก
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกธาตุ 5%
ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ขั้น เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกธาตุขึ้นอีก 1%
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Armor น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Gunslinger
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24652)

Stardust Shadow Weapon
ถุงมือที่สวมใส่กับมือที่ถืออาวุธ เพื่อดึงศักยภาพของผู้สวมใส่ออกมา
เพิ่ม Damage สกิล Flash Kick 10%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 7, ASPD +5%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 9, ASPD +5% เพิ่มเติม
เมื่อสวมใส่ Stardust Shadow Weapon/Shield/Armor ร่วมกัน,
เพิ่ม Damage สกิล Falling Stars % เท่ากับค่าอัพเกรดรวมกัน
เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Star Emperor Shadow Shoes,
เพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพของทุกเผ่ายกเว้น Player 40% และเพิกเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพเพิ่มอีกตามค่าอัพเกรดรวมกันของ Stardust Shadow Weapon และ Star Emperor Shadow Shoes
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Weapon น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Star Gladiator
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24653)

Stardust Shadow Shield
โล่เล็กที่สามารถสวมใส่ที่แขนได้ สามารถใช้งานแบบชิ้นเดียวได้แต่เอฟเฟกต์การป้องกันของมันจะลดน้อยลง
ASPD +1
ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ขั้น เพิ่ม Damage สกิล Falling Stars 3%
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Shield น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Star Gladiator
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (24654)

Stardust Shadow Armor
ชุดเกราะที่เพิ่มพลังป้องกันเมื่อสวมใส่เพิ่มบนเกราะอีกที สามารถใส่แบบชิ้นเดียวได้ แต่ความสามารถในการป้องกันจะลดลงไปอีก
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกธาตุ 5%
ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ขั้น เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกธาตุขึ้นอีก 1%
ประเภท : Shadow
ตำแหน่ง : Armor น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่ใส่ได้ : Star Gladiator
====== auto-parsed ======
Weight : 0
Required Level : 99

Id: (27210)

Sealed Thanatos Card
อาวุธที่สวมใส่การ์ดนี้จะมีผลเหมือนกับสกิล Infiltration
ในการโจมตีทุก ๆ ครั้ง จะสูญเสีย SP 3 หน่วย
DEF -60, FLEE -60
เมื่ออัพเกรดตั้งแต่ 15 ขึ้นไป,
ในการโจมตีทุก ๆ ครั้ง จะสูญเสีย SP 2 หน่วย
DEF -40, FLEE -40
ประเภท : Card
ใช้กับ : Weapon
น้ำหนัก : 1
====== auto-parsed ======
Itemclass : Card
Compound on : Weapon
Weight : 1

Id: (100481)

Battle Processor Accelerator
เครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพของ Battle Processor
สามารถเพิ่มความสามารถของ Battle Processor ได้ แต่ใช้ได้เพียง 1 ครั้งแล้วจะหายไป

ไอเท็มชิ้นนี้มอบ Random Option ให้กับ Battle Processor [1] ได้ 2 ประเภท
น้ำหนัก : 1
====== auto-parsed ======
Weight : 1

Id: (100710)

EXP Advisor Remodeling Device
เครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพของ EXP Advicer
สามารถเพิ่มความสามารถของ EXP Advicer ได้ แต่ใช้ได้เพียง 1 ครั้งแล้วจะหายไป

ไอเท็มชิ้นนี้มอบ Random Option ให้กับ EXP Advicer [1] ได้ 2 ประเภท
น้ำหนัก : 1
====== auto-parsed ======
Weight : 1

Id: (102604)

Galaxy Wolf Scroll
สุนัขจิ้งจอกสีน้ำเงินนั้นเป็นสุนัขจิ้งจอกที่หายากที่สุดในโลก
หากได้พบกับมันก็ถือว่าท่านดวงดีไม่ใช่น้อย

(คำเตือน : หากเปิดใช้หลังวันที่ 5 ตุลาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ จะไม่ได้รับ Special Galaxy Crystal Exchange)
น้ำหนัก : 1
====== auto-parsed ======
Weight : 1

Id: (410013)

EXP Advicer [1]
คอยช่วยเหลือให้คุณได้รับประสบการณ์ดีดีที่มากกว่าแค่คำแนะนำ
ค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 1%

สามารถใช้ EXP Advisor Remodeling Device เพื่อเพิ่มความสามารถไอเท็มชิ้นนี้ได้
ซื้อได้ที่ <NAVI>[Cat Hand Shop Assistant]<INFO>itemmall,41,50,0,100,0,0</INFO></NAVI>[/color] ด้วย Zeny หรือ Silvervine
ประเภท : Headgear พลังป้องกัน : 0
ตำแหน่ง : Middle น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ
====== auto-parsed ======
Itemclass : Headgear
Defense : 0
Location : Middle
Weight : 0
Required Level : 1

Id: (410016)

Battle Processor
เครื่องประมวลผลพิเศษที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการต่อสู้
ATK +20, MATK +20
ประเภท : Headgear พลังป้องกัน : 0
ตำแหน่ง : Middle น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ
====== auto-parsed ======
Itemclass : Headgear
Defense : 0
Location : Middle
Weight : 0
Required Level : 1

Id: (410017)

Battle Processor [1]
เครื่องประมวลผลพิเศษที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการต่อสู้
ATK +10, MATK +10.

สามารถใช้ Battle Processor Accelerator เพื่อเพิ่มความสามารถไอเท็มชิ้นนี้ได้
ซื้อได้ที่ <NAVI>[Cat Hand Shop Assistant]<INFO>itemmall,41,50,0,100,0,0</INFO></NAVI>[/color] ด้วย Zeny หรือ Silvervine
ประเภท : Headgear พลังป้องกัน : 0
ตำแหน่ง : Middle น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ
====== auto-parsed ======
Itemclass : Headgear
Defense : 0
Location : Middle
Weight : 0
Required Level : 1

Id: (480369)

Scarlet Hero Manteau [1]
ผ้าคลุมสีชาดที่ว่ากันว่าไม่ได้มีสีเช่นนี้ตั้งแต่แรก แต่ตำนานของผู้นั้นซึ่งย้อมผ้าคลุมตัวนี้ด้วยเลือดศัตรูจากทั่วทุกสมรภูมิ
จนผู้นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นอัศวินสีชาด
สามารถใช้สกิล Bowling Bash Lv. 10 ได้

ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ขั้น ATK + 10, ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 3%
ทุก ๆ การอัพเกรด 4 ขั้น เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 4%

เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 7, ASPD +10%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 9 เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 10%
เมื่ออัพเกรดถึงขั้น 11,
เมื่อ Base Lv. 99 หรือน้อยกว่า
ASPD +10%
ลด Cooldown สกิล Bowling Bash 1 วินาที
เพิ่ม Damage สกิล Bowling Bash 50%

เมื่อสวมใส่ด้วย Rune Knight จะได้รับความสามารถดังต่อไปนี้
เมื่อ Base Lv. 100~169
ATK +50, ASPD +10%
ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 15%
ลด Cooldown สกิล Ignition Break 1 วินาที
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 10%

เมื่อ Base Lv. ตั้งแต่ 170 ขึ้นไป
ATK +50, ASPD +10%
ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผัน 15%
ลด Cooldown สกิล Ignition Break 0.15 วินาที
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 30%
ประเภท : Garment พลังป้องกัน : 60
น้ำหนัก : 90
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : Swordman Cls
====== auto-parsed ======
Itemclass : Garment
Defense : 60
Weight : 90
Required Level : 1

Id: (490430)

Record of Archer 2 [1]
บันทึกส่วนที่เหลือของกลุ่มนักธนูที่เข้าไปสำรวจยังพื้นที่ Tomb of Honor

ASPD +10%
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาด 6%
เพิ่ม Damage สกิล Focused Arrow Strike, Severe Rainstorm 30%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Old Camouflage Bunny Hood,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Camouflage Bunny Hood 1 ขั้น
เพิ่ม Damage สกิล Focused Arrow Strike 2%
ลด Delay หลังใช้สกิล 1%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan 1 ขั้น
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 2%
ลด Delay หลังใช้สกิล 1%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Record of Archer หรือ [Not For Sale] Record of Archer,

เมื่อสวมใส่ด้วย Ranger
ลด Cooldown สกิล No Limits 90 วินาที
(เมื่อถอดอุปกรณ์ออก ผลสกิล No Limits จะถูกยกเลิกทันที)
ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผันสกิล Focused Arrow Strike 100%

เมื่อสวมใส่ด้วย Minstrel หรือ Wanderer
ลดปริมาณการใช้ SP สกิล Severe Rainstorm 60 หน่วย
ลด Cooldown สกิล Severe Rainstorm 2 วินาที

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Record of Archer/[Not For Sale] Record of Archer และ Old Camouflage Bunny Hood,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Camouflage Bunny Hood 3 ขั้น
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 3%
เพิ่ม Damage สกิล Focused Arrow Strike 10%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Record of Archer/[Not For Sale] Record of Archer และ Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan 3 ขั้น
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 3%
เพิ่ม Damage สกิล Severe Rainstorm 10%
ประเภท : Accessory (Left) พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 10
เลเวลที่ต้องการ : 100
อาชีพที่ใส่ได้ : Archer Class 3
====== auto-parsed ======
Defense : 0
Weight : 10
Required Level : 100

Id: (490431)

[Not For Sale] Record of Archer 2 [1]
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้
บันทึกส่วนที่เหลือของกลุ่มนักธนูที่เข้าไปสำรวจยังพื้นที่ Tomb of Honor

ASPD +10%
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาด 6%
เพิ่ม Damage สกิล Focused Arrow Strike, Severe Rainstorm 30%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Old Camouflage Bunny Hood,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Camouflage Bunny Hood 1 ขั้น
เพิ่ม Damage สกิล Focused Arrow Strike 2%
ลด Delay หลังใช้สกิล 1%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan 1 ขั้น
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 2%
ลด Delay หลังใช้สกิล 1%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Record of Archer หรือ [Not For Sale] Record of Archer,

เมื่อสวมใส่ด้วย Ranger
ลด Cooldown สกิล No Limits 90 วินาที
(เมื่อถอดอุปกรณ์ออก ผลสกิล No Limits จะถูกยกเลิกทันที)
ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผันสกิล Focused Arrow Strike 100%

เมื่อสวมใส่ด้วย Minstrel หรือ Wanderer
ลดปริมาณการใช้ SP สกิล Severe Rainstorm 60 หน่วย
ลด Cooldown สกิล Severe Rainstorm 2 วินาที

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Record of Archer/[Not For Sale] Record of Archer และ Old Camouflage Bunny Hood,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Camouflage Bunny Hood 3 ขั้น
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 3%
เพิ่ม Damage สกิล Focused Arrow Strike 10%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Record of Archer/[Not For Sale] Record of Archer และ Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan,
ทุก ๆ การอัพเกรด Old Maestro Song's Hat หรือ Old Dying Swan 3 ขั้น
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 3%
เพิ่ม Damage สกิล Severe Rainstorm 10%
ประเภท : Accessory (Left) พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 10
เลเวลที่ต้องการ : 100
อาชีพที่ใส่ได้ : Archer Class 3
====== auto-parsed ======
Defense : 0
Weight : 10
Required Level : 100

Id: (490432)

Toy Screw [1]
เครื่องประดับที่ดัดแปลงมาจากน๊อตตัวผู้ เป็นหนึ่งในของเล่นสุดเท่ของเด็กช่าง

HIT +30
ASPD +10%
ลด Delay หลังใช้สกิล 5%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Toy Ring หรือ [Not For Sale] Toy Ring,
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Sword Mastery 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 4%
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Fire Earth Research 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 2%

เมื่อใช้ร่วมกับ True Howard Alt-Eisen Card หรือ True Flamel Emure Card,
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาด 25%
ประเภท : Accessory (Left) พลังป้องกัน : 10
น้ำหนัก : 100
เลเวลที่ต้องการ : 100
อาชีพที่ใส่ได้ : Merchant
====== auto-parsed ======
Defense : 10
Weight : 100
Required Level : 100

Id: (490433)

[Not For Sale] Toy Screw [1]
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้
เครื่องประดับที่ดัดแปลงมาจากน๊อตตัวผู้ เป็นหนึ่งในของเล่นสุดเท่ของเด็กช่าง

HIT +30
ASPD +10%
ลด Delay หลังใช้สกิล 5%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Toy Ring หรือ [Not For Sale] Toy Ring,
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Sword Mastery 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 4%
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Fire Earth Research 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 2%

เมื่อใช้ร่วมกับ True Howard Alt-Eisen Card หรือ True Flamel Emure Card,
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาด 25%
ประเภท : Accessory (Left) พลังป้องกัน : 10
น้ำหนัก : 100
เลเวลที่ต้องการ : 100
อาชีพที่ใส่ได้ : Merchant
====== auto-parsed ======
Defense : 10
Weight : 100
Required Level : 100

Id: (490434)

Ring of Unknown Hero(Warlock) [1]
แหวนของฮีโร่นิรนาม

ลด Delay หลังใช้สกิล 3%
เพิ่ม Damage ทางกายภาพ/เวทมนตร์ต่อศัตรูทุกประเภท 6%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Patent Aeon Staff,
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อศัตรูทุกเผ่า 8%
เมื่อ Patent Aeon Staff อัพเกรดตั้งแต่ 11 ขึ้นไป,
เมื่อ Base INT และ DEX รวมกันได้ทุก ๆ 12 หน่วย เพิ่ม Damage สกิล Earth Strain 1%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Patent Blue Crystal Staff,
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อศัตรูทุกเผ่า 8%
เมื่อ Patent Blue Crystal Staff อัพเกรดตั้งแต่ 11 ขึ้นไป,
เมื่อ Base INT และ DEX รวมกันได้ทุก ๆ 12 หน่วย เพิ่ม Damage สกิล Jack Frost 1%
ประเภท : Accessory (Right) พลังป้องกัน : 7
น้ำหนัก : 10
เลเวลที่ต้องการ : 100
อาชีพที่ใส่ได้ : Warlock
====== auto-parsed ======
Defense : 7
Weight : 10
Required Level : 100

Id: (490435)

[Not For Sale] Ring of Unknown Hero(Warlock) [1]
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้
แหวนของฮีโร่นิรนาม

ลด Delay หลังใช้สกิล 3%
เพิ่ม Damage ทางกายภาพ/เวทมนตร์ต่อศัตรูทุกประเภท 6%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Patent Aeon Staff,
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อศัตรูทุกเผ่า 8%
เมื่อ Patent Aeon Staff อัพเกรดตั้งแต่ 11 ขึ้นไป,
เมื่อ Base INT และ DEX รวมกันได้ทุก ๆ 12 หน่วย เพิ่ม Damage สกิล Earth Strain 1%

เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Patent Blue Crystal Staff,
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อศัตรูทุกเผ่า 8%
เมื่อ Patent Blue Crystal Staff อัพเกรดตั้งแต่ 11 ขึ้นไป,
เมื่อ Base INT และ DEX รวมกันได้ทุก ๆ 12 หน่วย เพิ่ม Damage สกิล Jack Frost 1%
ประเภท : Accessory (Right) พลังป้องกัน : 7
น้ำหนัก : 10
เลเวลที่ต้องการ : 100
อาชีพที่ใส่ได้ : Warlock
====== auto-parsed ======
Defense : 7
Weight : 10
Required Level : 100Card
Spoiler


Id: 27210
Illust: SLD_Thanatos_Card
Prefix/Suffix: Half PenetrationChanged
LapineUpgradeBox
SpoilerShadow_Random_Mix
NeedOptionNumMin: 0 NeedRefineMin: 7
NotSocketEnchantItem: True
NeedSourceString: +7 Shadow Item

Target items


Shadow_9_Refine_Hammer
NeedOptionNumMin: 0 NeedRefineMin: 0
NotSocketEnchantItem: True
NeedSourceString: Shadow Equipment

Target items
Skill_Sha_R_M_Melee
NeedOptionNumMin: 0 NeedRefineMin: 0
NotSocketEnchantItem: True
NeedSourceString: Skill Shadow Equipment

Target items
Skill_Sha_R_M_Magic
NeedOptionNumMin: 0 NeedRefineMin: 0
NotSocketEnchantItem: True
NeedSourceString: Skill Shadow Equipment

Target items

ItemRandOption
Spoiler


Id: 150 (CLASS_DAMAGE_BOSS_USER), ล Physical Damage ที่ได้รับจากมอนสเตอร์ประเภท Boss %d%%
Id: 231 (ADDSKILLMDAMAGE_ALL), ENDQuest
Spoiler


Id: 295333
เส้นทางการสำรวจ - กำจัด Unknown Swordsman
Info: รีบไปกำจัด Unknown Swordsman ที่อยู่ภายใน Biological Laboratory กันเถอะ
Quickinfo: กำจัด Unknown Swordsman
Id: 295334
เส้นทางการต่อสู้ - กำจัด Unknown Swordsman
Info: รีบไปกำจัด Unknown Swordsman ที่อยู่ภายใน Biological Laboratory กันเถอะ
Quickinfo: กำจัด Unknown SwordsmanItem
Spoiler


Id: (830)

[Event] God Item Rental Ticket
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้
คูปองที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับ [Event] War of Ragnarok Coin และนำไปแลกไอเท็ม Half God แบบเช่าได้

(ไอเท็มชิ้นนี้จะถูกลบหลังสิ้นสุดเวลากิจกรรม)
น้ำหนัก : 0
====== auto-parsed ======
Weight : 0

Id: (22263)

Half Sleipnir
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้
สามารถใช้ได้ในพื้นที่ Guild War เท่านั้น
รองเท้าที่ตั้งชื่อตามม้าศึกของ Odin มันนำมาซึ่งผลที่น่ากลัวเพราะมันคือความใฝ่ฝันของนักรบทุกคนที่จะสวมใส่มัน

MHP/MSP +20%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู SP 25%
INT +25, MDEF +10
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
ไม่สามารถอัพเกรด และไม่สามารถทำลายได้

[ความสามารถในช่วงเวลากิจกรรม]
สามารถใช้สกิล Zen Lv. 1 ได้
สามารถใช้สกิล Vigor Explosion Lv. 5 ได้
สามารถใช้สกิล Snap Lv. 1 ได้
(ความสามารถเพิ่มเติมจะถูกลบหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม)
ประเภท : Shoes พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 350
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ
====== auto-parsed ======
Itemclass : Shoes
Defense : 0
Weight : 0
Required Level : 1

Id: (25041)

Ghost Plunger
เครื่องมีที่ใช้ในการเจาะ Slot ให้กับไอเทมประเภท Headgear สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งแล้วจะหายไป
สามารถเจาะ Slot ให้กับไอเทมดังต่อไปนี้
―――――――――――――
Sigrun's Wing, Angel Spirit,
Binoculars, Blinker,
Alarm Mask, Opera Phantom Mask,
Mr. Smile, Geek Glasses,
Machoman's Glasses, Masquerade,
Gigantic Magestic Goat, Robo Eye,
Ears of Ifrit, Chick Hat,
Rabbit Magic Hat, New Wave Sunglasses,
Victorious Wing Ears, Anubis Headgear
Battle Processor, EXP Advicer
―――――――――――――
เปอร์เซนต์ความสำเร็จอยู่ที่ 25% หากล้มเหลวอุปกรณ์จะหายไป
ระวัง! - ถึงแม้ว่าจะเจาะ Slot สำเร็จ แต่ค่าอัพเกรดจะถูกรีเซ็ตเป็น 0
<NAVI>[Piercing Expert]<INFO>itemmall,18,66,0,100,0,0</INFO></NAVI>
น้ำหนัก : 1
====== auto-parsed ======
Weight : 1

Id: (31368)

Costume Harvest Festival Hat
หมวกที่ทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงเทศกาลเก็บเกี่ยว ทุกครั้งที่มองเปลวไฟที่ลุกโชนก็จะรู้สึกขอบคุณที่ช่วยให้พืชผลงอกงามดีตลอดทั้งปีและหวังว่าจะได้ผลดีในปีหน้าอีกเช่นกัน

ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อทำการล่ามอนสเตอร์ จะมีโอกาสได้รับ Harvest Cookie มากขึ้น
(ความสามารถของไอเท็มนี้จะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
ประเภท : Costume พลังป้องกัน : 0
ตำแหน่ง : Upper น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ
====== auto-parsed ======
Itemclass : Costume
Defense : 0
Location : Upper
Weight : 0
Required Level : 1

Id: (31580)

Costume Autumn Taste
ดื่มด่ำฤดูใบไม้ร่วง มันหวานและข้าวโพดเผาช่างอร่อยเสียจริง ๆ ยิ่งสุก ๆ จะยิ่งอร่อยมากขึ้น
เมื่อสวมใส่ เพิ่มพลังการฟื้นฟูของ Sweet Potato 400%
เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Costume Harvest Festival Hat, เพิ่มพลังการฟื้นฟูของ Sweet Potato ขึ้นอีก 1600%
(ความสามารถของไอเท็มนี้จะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
ประเภท : Costume พลังป้องกัน : 0
ตำแหน่ง : Middle น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ
====== auto-parsed ======
Itemclass : Costume
Defense : 0
Location : Middle
Weight : 0
Required Level : 1

Id: (31789)

Costume Turkey Hat
หมวกรูปร่างไก่งวงที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว
พอไปอยู่บนหัวแล้ว ดูน่ารักไม่น้อย
_
เมื่อสวมใส่, ATK + 10%, MATK + 10%
เพิ่มพลังการฟื้นฟูของ Harvest Cookie 100%
_
(ความสามารถของไอเท็มนี้จะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)
ประเภท : Costume พลังป้องกัน : 0
ตำแหน่ง : Upper น้ำหนัก : 0
เลเวลที่ต้องการ : 1
อาชีพที่ใส่ได้ : ทุกอาชีพ
====== auto-parsed ======
Itemclass : Costume
Defense : 0
Location : Upper
Weight : 0
Required Level : 1

Id: (100207)

Skill Shadow Spellbook (Melee)
หนังสือเวทมนตร์ที่ช่วยเสริมพลัง Shadow เฉพาะสกิลให้แข็งแกร่งขึ้น
เมื่อใช้แล้วจะมอบออปชั่นประเภทกายภาพ 1 อย่างให้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าอัพเกรด
คำเตือน : Random Option ที่มีอยู่จะหายไป

[ไอเท็มเป้าหมาย]
Rampage, Adora, Cannon Cart, Arm, Menace, Crimson, Rainstorm, Rolling, Genesis, Dust, Arrow, Fire Breath, Cold Breath, Chain, Vanishing Cannon, Judex, Slash, Tornado Cart, Shadow Spell, Trip, Cross Shuriken, Wind Spear Petal, Arrow Vulcan, Tornado, Aimed, Super Power, Es, Tiger Cannon, Grave, Duple, Metallic, Strain, Cluster, Triangle, Sunshine, Shatter Buster, Catnip, Psychic, Kunai, Savage Rabbit, Tail Dragon, Sonic, Ignition, Moonlight, Sky Blow, Spore Bomb, Fire Dance, Shooting, Super Magic, Picky Rush, Boomerang, Magnus, Brand, Knuckle Arrow, Jack, Varetyr, Ripper Slasher, Stardust, God Hammer Shadow
น้ำหนัก : 1
====== auto-parsed ======
Weight : 1

Id: (100208)

Skill Shadow Spellbook (Magic)
หนังสือเวทมนตร์ที่ช่วยเสริมพลัง Shadow เฉพาะสกิลให้แข็งแกร่งขึ้น
เมื่อใช้แล้วจะมอบออปชั่นประเภทเวทมนตร์ 1 อย่างให้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าอัพเกรด
คำเตือน : Random Option ที่มีอยู่จะหายไป

[ไอเท็มเป้าหมาย]
Rampage, Adora, Cannon Cart, Arm, Menace, Crimson, Rainstorm, Rolling, Genesis, Dust, Arrow, Fire Breath, Cold Breath, Chain, Vanishing Cannon, Judex, Slash, Tornado Cart, Shadow Spell, Trip, Cross Shuriken, Wind Spear Petal, Arrow Vulcan, Tornado, Aimed, Super Power, Es, Tiger Cannon, Grave, Duple, Metallic, Strain, Cluster, Triangle, Sunshine, Shatter Buster, Catnip, Psychic, Kunai, Savage Rabbit, Tail Dragon, Sonic, Ignition, Moonlight, Sky Blow, Spore Bomb, Fire Dance, Shooting, Super Magic, Picky Rush, Boomerang, Magnus, Brand, Knuckle Arrow, Jack, Varetyr, Ripper Slasher, Stardust, God Hammer Shadow
น้ำหนัก : 1
====== auto-parsed ======
Weight : 1

Id: (1000895)

Special Robot PartGalaxy Crystal Exchange
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้
ชิ้นส่วนคริสตัลสีฟ้าที่ส่องแสงประกายระยิบระยับ
เขาว
่างกาย ขา แขน ฯลฯ ของหุ่นยนต์กันว่ามันคือคริสตัลที่มาจากนอกโลก
ลองนำไปวางใส่ใน <NAVI>[Exchange Machine]<INFO>itemmall,35,63,0,100,0,0</INFO></NAVI> ดูกันเถอะ
(ไอเท็มนี้จะถูกลบในวันที่ 21 กันยายน19 ตุลาคม 2566 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)
น้ำหนัก : 0
====== auto-parsed ======
Weight : 0Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...