Jump to content

vnRO changelog September 20, 2022


Dia
 Share

Recommended Posts

Added
LapineUpgradeBox
SpoilerMagma_Essence
NeedOptionNumMin: 2 NeedRefineMin: 0
NotSocketEnchantItem: True
NeedSourceString: Lava Leather Armors

Target itemsHatEffect
Spoiler


149: HAT_EF_GIFT_OF_SNOW
hatEffectID =
resourceFileName = efst_gift_of_snow\gift_of_snow.str
hatEffectPos = -4
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

150: HAT_EF_Snow_Powder
hatEffectID =
resourceFileName = efst_Snow_Powder\ssnnnn2.str
hatEffectPos = -11
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

151: HAT_EF_Falling_Snow
hatEffectID =
resourceFileName = efst_Falling_Snow\Falling_Snow.str
hatEffectPos = -11
hatEffectPosX = 1
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

152: HAT_EF_C_Phigasia_Scarf_EXE
hatEffectID =
resourceFileName = efst_C_Phigasia_Scarf_EXE\singa.str
hatEffectPos = 0
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = False
isAttachedHead =

153: HAT_EF_C_Kyel_hyre_Ulti_TW
hatEffectID =
resourceFileName = EFST_Kyel_hyre_Ulti_TW\tentaKaiser.str
hatEffectPos = -16
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

154: HAT_EF_C_Master
hatEffectID =
resourceFileName = efst_C_Master\13123123.str
hatEffectPos = -7
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

155: HAT_EF_C_Time_Accessory
hatEffectID =
resourceFileName = efst_time_accessory\time_accessory.str
hatEffectPos = -6
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

156: HAT_EF_C_Helm_Of_Ra
hatEffectID =
resourceFileName = C_Helm_Of_Ra\HelmOfSun3.str
hatEffectPos = -12
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

157: HAT_EF_C_2021RTC_Headset_TW
hatEffectID =
resourceFileName = C_2021RTC_Headset_TW\hd.str
hatEffectPos = -8
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

158: HAT_EF_C_MoonStar_Accessory
hatEffectID =
resourceFileName = moonstar.str
hatEffectPos = -6
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

159: HAT_EF_BLACK_THUNDER
hatEffectID = 2346
resourceFileName =
hatEffectPos =
hatEffectPosX =
isAdjustPositionWhenShrinkState =
isAdjustSizeWhenShrinkState =
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

160: HAT_EF_BLACK_THUNDER_DARK
hatEffectID = 2347
resourceFileName =
hatEffectPos =
hatEffectPosX =
isAdjustPositionWhenShrinkState =
isAdjustSizeWhenShrinkState =
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

161: HAT_EF_C_Released_Ground
hatEffectID =
resourceFileName = C_Released_Ground\ki.str
hatEffectPos = -11
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

162: HAT_EF_C_Samba_Carnival
hatEffectID =
resourceFileName = efst_C_Samba_Carnival\twinklestar.str
hatEffectPos = -5
hatEffectPosX = 6
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

163: HAT_EF_POISON_MASTER
hatEffectID = 2310
resourceFileName =
hatEffectPos =
hatEffectPosX =
isAdjustPositionWhenShrinkState =
isAdjustSizeWhenShrinkState =
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

164: HAT_EF_C_Swirling_Flame
hatEffectID =
resourceFileName = C_Swirling_Flame\vortexf2.str
hatEffectPos = -10
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

165: HAT_EF_C_2021RTC_Headset_1_TW
hatEffectID =
resourceFileName = C_2021RTC_Headset_1_TW\hd.str
hatEffectPos = 0
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

166: HAT_EF_C_2021RTC_Headset_2_TW
hatEffectID =
resourceFileName = C_2021RTC_Headset_2_TW\hd.str
hatEffectPos = 0
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

167: HAT_EF_C_2021RTC_Headset_3_TW
hatEffectID =
resourceFileName = C_2021RTC_Headset_3_TW\hd.str
hatEffectPos = 0
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

168: HAT_EF_SUBJECT_AURA_WHITE_ALPHA
hatEffectID = 2370
resourceFileName =
hatEffectPos =
hatEffectPosX =
isAdjustPositionWhenShrinkState =
isAdjustSizeWhenShrinkState =
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

169: HAT_EF_GC_DARKCROW
hatEffectID = 1184
resourceFileName =
hatEffectPos =
hatEffectPosX =
isAdjustPositionWhenShrinkState =
isAdjustSizeWhenShrinkState =
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

170: HAT_EF_DIABOLUS_RING
hatEffectID = 2309
resourceFileName =
hatEffectPos =
hatEffectPosX =
isAdjustPositionWhenShrinkState =
isAdjustSizeWhenShrinkState =
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

171: HAT_EF_Magiccircle_Blue_TW
hatEffectID =
resourceFileName = efst_magiccircle_Blue_TW\bluemc.str
hatEffectPos = -11
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

172: HAT_EF_C_Disapear_Time_TW_2
hatEffectID =
resourceFileName = efst_C_Disapear_Time_TW\cdhs.str
hatEffectPos = -13
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

173: HAT_EF_C_Melody_Wing
hatEffectID =
resourceFileName = C_Melody_Wing\notetama.str
hatEffectPos = -8
hatEffectPosX = 1
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

174: HAT_EF_C_Spot_Light
hatEffectID =
resourceFileName = C_Spot_Light\Spotlight.str
hatEffectPos = -6
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

175: HAT_EF_C_Astra_Blessing
hatEffectID =
resourceFileName = efst_C_Astra_Blessing\astra.str
hatEffectPos = -11
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =

176: HAT_EF_efst_C_20th_Anniversary_Hat
hatEffectID =
resourceFileName = efst_C_20th_Anniversary_Hat\20th_f.str
hatEffectPos = -6
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding = True
isAttachedHead =Map
Spoiler


[email protected]_prq - The Fall of Glast Heim

Music: bgm\48.mp3
Maintitle: Subtitle:
BackgroundBmp:
mag_dun03 - Nogg Road F3

Music: bgm\06.mp3
Maintitle: Subtitle:
BackgroundBmp:
gl_cas01_ - Glast Heim Abyss F1

Music: bgm\43.mp3
Maintitle: Subtitle:
BackgroundBmp:
ein_d02_i - Nasarian Empire

Music:
Maintitle: Subtitle:
BackgroundBmp:MonsterSize
Spoiler


20386: 1


20387: 1


20389: 1


20391: 1


20392: 1


20393: 1


20394: 1


20426: 1
MonsterEffect
Spoiler


20386: 394


20387: 394


20389: 368


20391: 368


20392: 419


20393: 419


20394: 419


20426: 696
Item
Spoiler


Id: (31670)

Costume Miyabi Doll Hair
Mái tóc dài bồng bềnh của Miyabi Doll.
<NAVI>[Designer Heidam]<INFO>mal_in01,20,124,0,100,0,0</INFO></NAVI>
Có thể đổi lấy hộp Costume Enchant Stone Box 18.
_
Nhóm: Trang phục
Vị trí: Mũ (dưới)
Nặng: 0
Id: (31721)

Costume Ancient Resonance
Hiệu ứng hình dạng của một con rồng cổ đại xoay tròn, có giả thuyết cho rằng nó là trang bị được sử dụng bởi thần sấm sét ngày xưa.
<NAVI>[Designer Heidam]<INFO>mal_in01,20,124,0,100,0,0</INFO></NAVI>
Có thể đổi lấy hộp Costume Enchant Stone Box 18.
_
Nhóm: Trang phục
Vị trí: Mũ (trên)
Nặng: 0
Id: (420016)

Costume Flying Katashiro
Trang phục những con búp bê giấy nổi xung quanh cơ thể.
Nó được cho là có sức mạnh ma thuật để ngăn chặn thảm họa cho chủ nhân của nó.
<NAVI>[Designer Heidam]<INFO>mal_in01,20,124,0,100,0,0</INFO></NAVI>
Có thể đổi lấy hộp Costume Enchant Stone Box 18.
_
Nhóm: Trang phục
Vị trí: Mũ (giữa)
Nặng: 0
Id: (480052)

Costume Sakura Ribbon
Một trang phục có hình dải ruy băng lớn.
<NAVI>[Designer Heidam]<INFO>mal_in01,20,124,0,100,0,0</INFO></NAVI>
Có thể đổi lấy hộp Costume Enchant Stone Box 18.
_
Nhóm: Trang phục
Vị trí: Măng tô
Nặng: 0Card
Spoiler


Id: 27286

Id: 27287

Id: 27288

Id: 27289

Id: 27290

Id: 27329

Id: 27346

Id: 27347

Id: 27348

Id: 27349

Id: 27350

Id: 27351

Id: 27352

Id: 27353

Id: 27354

Id: 27355

Id: 27356

Id: 27357

Id: 27358

Id: 27359

Id: 27360

Id: 27361

Id: 27362

Id: 27363Changed
LapineDdukddakBox
SpoilerShadow_Mix_Recipe_TW
NeedCount: 5 NeedRefineMin: 0
NeedSourceString: SHADOW ITEM

Source items


HatEffect
Spoiler


20: HAT_EF_Glow_Of_New_Year
hatEffectID =
resourceFileName = efst_GlowOfNewYear\halo.str
hatEffectPos = -7
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead = True

55: HAT_EF_FSTONE
hatEffectID =
resourceFileName = efst_fstone[color=#7F0000]f[/color]stoneofint.str
hatEffectPos = -6
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =

148: HAT_EF_GearWheel
hatEffectID =
resourceFileName = C_Rotating_Gearwheels\gearwheel.str
hatEffectPos = 0-11
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter = True
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =Skill
Spoiler


Id: (2001)

Phù Ma Kiếm
Phù Ma Kiếm
Tên khác: Enchant Blade
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Cổ Ngữ Học Thuật 2
Kiểu kỹ năng: Hỗ trợ
Đối tượng: Bản thân
Mô tả: Cường hóa lưỡi gươm bằng phép thuật,
cho phép Hiệp Sĩ Cổ Ngữ gây thêm sát thương
phép thuật cùng với sát thương vật lý trong 5 phút.
Lượng sát thương cường hóa tăng theo cấp độ
nhân vật và INT gốc.
[Cấp 1]: MATK +120
[Cấp 2] : MATK +140
[Cấp 3] : MATK +160
[Cấp 4] : MATK +180
[Cấp 5] : MATK +200
[Cấp 6] : MATK +220
[Cấp 7] : MATK +240
[Cấp 8] : MATK +260
[Cấp 9] : MATK +280
[Cấp 10] : MATK +300

Id: (2002)

Sóng Âm
Sóng Âm
Tên khác: Sonic Wave
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Phù Ma Kiếm 3
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Giáng mạnh vũ khí xuống đất để tạo ra
sóng âm gây sát thương cho kẻ địch đứng xa.
Độ chính xác tăng theo cấp độ kỹ năng, còn sát thương tăng theo Base Level.
[Cấp 1] : Gây 6800% sát thương, tầm xa 7 ô.
[Cấp 2] : Gây 900% sát thương

[Cấp 2]3] : Gây 71000% sát thương, tầm xa 8 ô.
[Cấp 4] : Gây 1100% sát thương

[Cấp 3]5] : Gây 81200% sát thương, tầm xa 9 ô.
[Cấp 6] : Gây 1300% sát thương

[Cấp 4]7] : Gây 91400% sát thương, tầm xa 10 ô.
[Cấp 8] : Gây 1500% sát thương

[Cấp 5]9] : Gây 10600% sát thương, tầm xa 11 ô.
[Cấp 10] : Gây 1700% sát thương

Id: (2028)

Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
Tên khác: Weapon Blocking
Cấp độ tối đa: 5
Yêu cầu: Kỹ Thuật Tay Trái 5
Kiểu kỹ năng: Kích hoạt / Hỗ trợ
Mô tả: Trong 3 phút, có tỉ lệ chống đỡ được một
đòn tấn công vật lý của đối thủ. Một khi đỡ đòn
thành công, nhận trạng thái Đỡ Đòn trong 10
giây.
Có thể sử dụng Phản Kích hoặc Triệt
Vũ Khí khi ở trạng thái Đỡ Đòn.
Liên tục tiêu hao SP trong thời gian hiệu lực.
Hiệu ứng sẽ bị hủy nếu thi triển lại kỹ năng.
[Cấp 1] : 12% đỡ đòn thành công
[Cấp 2] : 14% đỡ đòn thành công
[Cấp 3] : 16% đỡ đòn thành công
[Cấp 4] : 18% đỡ đòn thành công
[Cấp 5] : 20% đỡ đòn thành công
Id: (2029)

Phản Kích
Phản Kích
Tên khác: Counter Slash
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Đỡ Đòn 1
Kiểu kỹ năng: Kích hoạt / Hỗ trợ
Mô tả: Khi đang trong trạng thái Đỡ Đòn, có thể
bất ngờ đánh trả bằng Phản Kích, gây sát
thương xuyên giáp lên tất cả đối thủ xung quanhtrong vùng 3x3 ô.
Cấp độ nhân vật, cấp độ nghề và AGI ảnh hưởng
đến sát thương gây ra.
[Cấp 1] : 40Gây 450% sát thương
[Cấp 2] : 5Gây 600% sát thương
[Cấp 3] : 60Gây 750% sát thương
[Cấp 4] : Gây 900% sát thương
[Cấp 5] : Gây 1050% sát thương
[Cấp 6] : Gây 1200% sát thương
[Cấp
7] : Gây 1350% sát thương
[Cấp 8] : Gây 15
00% sát thương
[Cấp 9] : Gây 1650% sát thương
[Cấp 10
] : Gây 1800% sát thương
Id: (2038)

Trừ Tà
Trừ Tà
Tên khác: Judex
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Trừ Ma 1
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Thuộc tính: Thánh

Mô tả: Tấn công một mục tiêu và các đối tượng
đứng xung quanh 3x3 ô bằng sát thương thuộc
tính Thánh.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật.
[Cấp 1] : 340% MATK 340%
[Cấp 2] : MATK 380%
[Cấp 3] :
MATK 420%
[Cấp 3]: 424] : MATK 460%
[Cấp 5] :
MATK 500%
[Cấp 4]6] : MATK 5460%
[Cấp 7] :
MATK 580%
[Cấp 5]: 508] : MATK 620%
[Cấp 9] : MATK 66
0%
[Cấp 10] :
MATK 700%
Id: (2050)

Ánh Sáng Thiên Đường
Ánh Sáng Thiên Đường
Tên khác: Renovatio
Cấp độ tối đa: 14
Yêu cầu: Cứu Độ 3
Kiểu kỹ năng: Hồi phục
Mô tả: Ban phép cho toàn tổ đội,
giúp họ phục hồi một lượng HP mỗi 5 giây
trong 90 giây.
[Cấp 1] : Hồi phục 5% MaxHP mỗi 5 giây trong 90 giây
[Cấp 2] : Hồi phục 6% MaxHP mỗi 5 giây trong 120 giây
[Cấp
3] : Hồi phục 7% MaxHP mỗi 5 giây trong 150 giây
[Cấp 4] : Hồi phục 8% MaxHP mỗi 5 giây trong 9180 giây.
Id: (2217)

Lốc Xoáy Ma Thuật
Lốc Xoáy Ma Thuật
Tên khác: Tetra Vortex
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Băng Hàn 5, Liên Hoàn Lôi Trận 5,
Sóng Địa Tầng 5, Hỏa Ngục 5
Kiểu kỹ năng: Sát thương / Hỗ trợ
Mô tả: Mượn sức mạnh nguyên tố từ các những
quả cầu hiện có để gây sát thương phép thuật
cực đại lên một đối tượng.
Lốc Xoáy Ma Thuật yêu cầu có ít nhất có 4 quả cầu
bất kỳ để có thể thi triển, mỗi quả cầu sẽ
quyết định thuộc tính của đòn tấn công.(Lửa, Nước,
Gió và Đất).
Mục tiêu bị tấn công bởi Lốc Xoáy Ma Thuật sẽ
nhận các trạng thái xấu gồm thiêu đốt, băng giá,
choáng hoặc lưu huyết tùy thuộc tính.
[Cấp 1] : 1000% MATK x 4 t.tính / Muộc tínhêu: Đơn lẻ
[Cấp 2] : 1500% MATK x 4 t.tính / Muộc tínhêu: Đơn lẻ
[Cấp 3] : 2000% MATK x 4 t.tính / Muộc tiêu: Đơn lẻ
[Cấp 4] : 2500% MATK x 4 t.ti
́nh / Mục tiêu: Đơn lẻ
[Cấp 5] : 3000% MATK x 4 t.tính / Mục tiêu: Đơn lẻ
[Cấp 6
] : 32500% MATK x 4 t.tính / Mục tiêu: Tất cả trong vùng 3x3 ô
[Cấp 7] : 3400% MATK x 4 t.tính / Mu
̣c tiêu: Tất cả trong vùng 3x3 ô
[Cấp 8] : 3600% MATK x 4 t.ti
́nh / Mục tiêu: Tất cả trong vùng 5x5 ô
[Cấp 5]: 309] : 3800% MATK x 4 t.tính / Muộc tiêu: Tất cả trong vùng 5x5 ô
[Cấp 10] : 4000% MATK x 4 t.ti
́nh / Mục tiêu: Tất cả trong vùng 7x7 ô
Id: (2236)

Hồng Tâm Tiễn
Hồng Tâm Tiễn
Tên khác: Aimed Bolt
Cấp độ tối đa: 10
Yêu cầu: Bẫy Kẹp 5
Kiểu kỹ năng: Kích hoạt/Tấn công
Mô tả: Ngắm bắn chính xác vào điểm chí mạng của
mục tiêu, gây thêm sát thương nếu mục tiêu đang bị
bất động bởi Bẫy Kẹp, Sốc Điện hoặc Sói Táp.
Lượng sát thương gây thêm phụ thuộc vào kích cỡ
của mục tiêu.
Tiêu hao 1 Tên (Arrow) mỗi lần bắn.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật.
[Cấp 1] : 550% sát thươngATK 520% x ??? lần
[Cấp 2] : 600% sát thươngATK 540% x ??? lần
[Cấp 3] : 650% sát thươngATK 560% x ??? lần
[Cấp 4] : 700% sát thươngATK 580% x ??? lần
[Cấp 5] : 750% sát thươngATK 600% x ??? lần
[Cấp 6] : 800% sát thươngATK 620% x ??? lần
[Cấp 7] : 850% sát thươngATK 640% x ??? lần
[Cấp 8] : 900% sát thươngATK 660% x ??? lần
[Cấp 9] : 950% sát thươngATK 680% x ??? lần
[Cấp 10] : 10ATK 700% sát thươngx ??? lần
Id: (2248)

Nghiên Cứu Bẫy
Nghiên Cứu Bẫy
Tên khác: Trap Research
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Bẫy Cháy 1, Gỡ Bẫy 1
Kiểu kỹ năng: Nội tại
Mô tả: Tăng sát thương của bẫy và tầm đặt bẫy
đồng thời tăng INT và MaxSP.
[Cấp 1] : Sát thương của bẫy +40, / INT +1,
/ MaxSP +220, / phạm vi đặt bẫy +1
[Cấp 2] : Sát thương của bẫy +80, / INT +2,
/ MaxSP +240, / phạm vi đặt bẫy +1
[Cấp 3] : Sát thương của bẫy +120, / INT +3,
/ MaxSP +260, / phạm vi đặt bẫy +2
[Cấp 4] : Sát thương của bẫy +160, / INT +4,
/ MaxSP +280, / phạm vi đặt bẫy +2
[Cấp 5] : Sát thương củabẫy +200 / INT +5 / MaxSP +300 / phạm vi đặt bẫy +3
[Cấp 6] : Sát thương bẫy +240 / INT +6 / MaxSP +320 / phạm vi đặt bẫy +3
[Cấp 7] : Sát thương bẫy +280 / INT +7 / MaxSP +340 / phạm vi đặt
bẫy +4
[Cấp 8] : Sát thương bẫy +3
200, / INT +8 / MaxSP +360 / phạm vi đặt bẫy +4
[Cấp 9] : Sát thương bẫy +360 /
INT +5,
9 / MaxSP +380 / phạm vi đặt bẫy +5
[Cấp 10] : Sát thương bẫy +400 / INT +10 /
MaxSP +300,400 / phạm vi đặt bẫy +35
Id: (2261)

Pháo Cơ Giới
Pháo Cơ Giới
Tên khác: Arm Cannon
Cấp độ tối đa: 35
Yêu cầu: Súng Phóng Lửa 2, Súng Đông Lạnh 2
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Khai hỏa đại bác của bộ Madogear, gây
sát thương vật lý tầm xa lên một mục tiêu và
các đối tượng xung quanh.
Mục tiêu có kích cỡ càng nhỏ càng nhận nhiều
sát thương. Ngoài ra, thời gian thi triển không
thể bị gián đoạn.
Thuộc tính của vụ nổ phụ thuộc vào loại đạn
đang sử dụng.
Tiêu hao 1 Cannon Ball và 1 Nhiên liệu
ma thuật (Magic Gear Fuel).
[Cấp 1] : 6ATK 700% / 650%/7 / 600% sát thương,
/ tầm bắn 7 ô,9 ô / phạm vi 7x73x3 ô
[Cấp 2] : 9ATK 1100% / 1000%/11 / 900% sát thương,
/ tầm bắn 9 ô / phạm vi 3x3 ô
[Cấp 3] : ATK 1500% / 1350% / 1200% /
tầm bắn 7 ô,11 ô / phạm vi 5x5 ô
[Cấp 3]: 1200%/1354] : ATK 1900% / 1700% / 1500% sát thương,
/ tầm bắn 11 ô / phạm vi 5x5 ô
[Cấp 5] : ATK 2300% / 2050% / 1800% /
tầm bắn 7 ô,13 ô / phạm vi 3x37x7 ô
Id: (2279)

Vung Rìu
Vung Rìu
Tên khác: Power Swing
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Phóng Rìu 3
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Bổ rìu vào một đối tượng với lực cực mạnh,
gây sát thương vật lý và làm đối thủ bị choáng.
Có tỉ lệ thấp tự động tấn công đối thủ bằng Ném
Rìu khi sử dụng rìu.
Sát thương phụ thuộc vào STR, DEX và cấp độ nhân vật.
[Cấp 1] : ATK 400% sát thương
[Cấp 2] : ATK 500% sát thương
[Cấp 3] : ATK 600% sát thương
[Cấp 4] : ATK 700% sát thương
[Cấp 5] : ATK 800%
[Cấp 6] : ATK 900%

[Cấp 5]7] : ATK 1000%
[Cấp
8] : ATK 1100% sát thương
[Cấp 9] : ATK 1200%
[Cấp 10] : ATK 1300%

Id: (2284)

Án Tử
Án Tử
Tên khác: Fatal Menace
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Bắt Cóc 5
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Gây sát thương cận chiến cho mục tiêu và
các đối tượng trong phạm vi 3x3 ô, lập tức dịch chuyển
tất cả đến cùng 1 vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ.
.
Gây 2 đòn sát thương nếu đang cầm vũ khí Dao găm.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật, không thể dùng
ở những khu vực cấm dịch chuyển
.
[Cấp 1] : ATK 200% sát thương,/ HIT -30 / 3x3 ô
[Cấp 2] : ATK 300% sát thương,/ HIT -25 / 3x3 ô
[Cấp 3] : ATK 400% sát thương,/ HIT -20 / 3x3 ô
[Cấp 4] : ATK 500% sát thương,/ HIT -15 / 3x3 ô
[Cấp 5] : ATK 600% /
HIT -10 / 3x3 ô
[Cấp 6] : ATK 700% / HIT +0 /
5x5 ô
[Cấp 7] : ATK 800% / HIT +5 / 5x5 ô
[Cấp 8
] : 6ATK 900% sát thương,/ HIT +10 / 5x5 ô
[Cấp 9] : ATK 1000% /
HIT -+15 / 5x5 ô
[Cấp
10] : ATK 1100% / HIT +20 / 5x5 ô
Id: (2304)

Bom Thế Thân
Bom Thế Thân
Tên khác: Feint Bomb
Cấp độ tối đa: 310
Yêu cầu: Cổng Không Gian 3
Kiểu kỹ năng: Kích hoạt / Mặt đất
Mô tả: Sử dụng 1 hình nhân để thế thân và
tạm thời rút lui bằng Giật Lùi.
Hình nhân sẽ tự phát nổ, gây sát thương theo
DEX của bản thân cho các địch thủ vây quanh.
Yêu cầu có Cọ sơn tường (Paint Brush) trong hành trang
và tiêu hao 1 Sơn tường (Surface Paint) mỗi lần vẽ.
[Cấp 1] : Lướt ra sau 1 ô
[Cấp 2] : Lướt ra sau 2 ô
[Cấp 3] : Lướt ra sau 3 ô
[Cấp 4] : Lướt ra sau 4 ô
[Cấp 5] : Lướt ra sau 5 ô
[Cấp 6] : Lướt ra sau 6 ô
[Cấp 7] : Lướt ra sau 7 ô
[Cấp 8] : Lướt ra sau 8 ô
[Cấp 9] : Lướt ra sau 9 ô
[Cấp 10] : Lướt ra sau 10 ô

Id: (2310)

Khiên Ấn
Khiên Ấn
Tên khác: Shield Press
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Trọng Khiên Kích 3
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Tấn công đối thủ bằng khiên và gây choáng. Sát thương phụ thuộc vào sức
nặng, độ tinh luyện của khiên và STR/VIT của nhân
vật.
Trang bị yêu cầu: Khiên.
[Cấp 1] : 150% sát thương, 38% gây choángATK 200%
[Cấp 2] : ATK 400%

[Cấp 2]: 33] : ATK 600% sát thương, 46% gây choáng
[Cấp 4] : ATK 800%

[Cấp 3]: 450% sát thương, 545] : ATK 1000%
[Cấp 6] : ATK 1200
% gây choáng
[Cấp 4]: 67] : ATK 1400% sát thương, 62
[Cấp 8] : ATK 1600
% gây choáng
[Cấp 5]: 750% sát thương, 70% gây choáng9] : ATK 1800%
[Cấp 10] : ATK 2000%

Id: (2321)

Tia Khởi Nguyên
Tia Khởi Nguyên
Tên khác: Genesis Ray
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Thập Tự Trận 5
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Hy sinh một phần HP để kích hoạt cơn
thịnh nộ của thánh thần, gây sát thương
thuộc tính Thánh trong vùng 11x11 ô.
Khi tấn công các quái vật thuộc chủng loài Quỷ
và Thây ma, có 50% tỉ lệ làm chúng bị lóa.
Trong tổ đội phải có ít nhất 2 Hộ vệ hoàng gia
đã kích hoạt Vệ Quân Đoàn để có thể
thi triển kỹ năng này.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật và số
lượng Vệ binh trong tổ đội.
[Cấp 1]: 600% : MATK / 3200% MATK,/ tiêu hao 3% MaxHP.
[Cấp 2] : 9MATK 400% / tiêu hao 3% MaxHP
[Cấp 3] : M
ATK / 600% / tiêu hao 6% MaxHP
[Cấp 4] :
MATK, 800% / tiêu hao 6% MaxHP.
[Cấp 3]: 125] : MATK 1000% ATK / tiêu hao 900% MaxHP
[Cấp 6] : M
ATK, 1200% / tiêu hao 9% MaxHP.
[Cấp 4]: 157] : MATK 1400% ATK / tiêu hao 1200% MaxHP
[Cấp 8] : M
ATK, 1600% / tiêu hao 12% MaxHP.
[Cấp 5]9] : MATK 1800% ATK / 1500%/ tiêu hao 15% MaxHP
[Cấp 10] :
MATK, 2000% / tiêu hao 15% MaxHP.
Id: (2329)

Đọa Vương Quyền
Đọa Vương Quyền
Tên khác: Fallen Empire
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Giáng Long Quyền 5
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Sử dụng vai và nắm đấm để thực hiện một
đòn tấn công trực diện, có khả năng gây bất động.
Sát thương tăng theo cấp độBase Level, STR/DEX của bản thân, kích
cỡ (đối với quái vật) và trọng lượng (đối với
người) của mục tiêu.
Chỉ có thể ra đòn sau khi thực hiện Giáng
Long Quyền.
Có thể đánh liên hoàn với Mãnh Hổ Thần Công
hoặc Quỷ Môn Quan.
Tiêu hao 2 linh cầu.
[Cấp 1] : Sát thương 250%,ATK 350% / bất động 0.5 giây
[Cấp 2] : ATK 600% /
bất động 0.5 giây.
[Cấp 2]: Sát thươ3] : ATK 850% / bất động 1.0 giây
[Cấp
4] : ATK 1100%, / bất động 1.0 giây.
[Cấp 3]: Sát thương 550%,5] : ATK 1350% / bất động 1.5 giây
[Cấp 6] : ATK 1600% /
bất động 1.5 giây.
[Cấp 4]: Sát thương 700%,7] : ATK 1850% / bất động 2.0 giây
[Cấp 8] : ATK 2100% /
bất động 2.0 giây.
[Cấp 5]: Sát thương 850%,9] : ATK 2350% / bất động 2.5 giây
[Cấp 10] : ATK 2600% /
bất động 2.5 giây.
Id: (2336)

Cú Đấm Tay Gấu
Cú Đấm Tay Gấu
Tên khác: Knuckle Arrow
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Lôi Ảnh Pháp 3, Xung Bạo Kích 3
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Lướt đến một mục tiêu và gây sát
thương tầm xa, khiến đối phương bị đẩy lùi và
nhận thêm sát thương nếu va vào tường hoặc
chướng ngại vật.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật.
Tiêu hao 21 linh cầu. Nếu kỹ năng đạt cấp độ 6 trở lên sẽ không tiêu hao linh cầu.
[Cấp 1] : SATK 600% / sát thương 600% / 150% khi va chạm /
hất văng 2 ô.
150%
[Cấp 2] : SATK 700% / sát thương 7va chạm 300% /
[Cấp
3] : ATK 800% khi/ sát thương va chạm /
hất văng 3 ô.
450%
[Cấp 3]: S4] : ATK 900% / sát thương 8va chạm 600% / 450% khi
[Cấp 5] : ATK 1000% / sát thương
va chạm /
hất văng 4 ô.
750%
[Cấp 4]: S6] : ATK 1100% / sát thương va chạm 900% / 6
[Cấp 7] : ATK 12
00% khi/ sát thương va chạm /
hất văng 5 ô.
1050%
[Cấp 5]: S8] : ATK 1300% / sát thương va chạm 12000% / 750% khi
[Cấp 9] : ATK 1400% / sát thương
va chạm /
hất văng 6 ô.
1350%
[Cấp 10] : ATK 1500% / sát thương va chạm 1500%

Id: (2413)

Nốt Cao Trào
Nốt Cao Trào
Tên khác: Metallic Sound
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Xung Lực 1
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Ngân một chuỗi âm bổng vào
mục tiêu, gây sát thương phép thuật
Trung tính lên đối thủ và rút 1 lượng SP.
Gây sát thương trầm trọng hơn nếu đối phương
đang ngủ mê hoặc ngủ sâu.
Cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao cao nhất
đã học ảnh hưởng lớn đến sát thương gây ra.
Vũ khí yêu cầu: Nhạc cụ hoặc Roi.
[Cấp 1] : MATK 120% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 2] : MATK 240% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 3] : MATK 360% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 4] : MATK 480% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 5] : MATK 600% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 6] : MATK 720% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 7] : MATK 840% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 8] : MATK 960% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 9] : MATK 1080% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%
[Cấp 10] : MATK 1200% + (cấp độ Thanh Nhạc Nâng Cao x60)%

Id: (2418)

Vũ Tiễn
Vũ Tiễn
Tên khác: Severe Rainstorm
Cấp độ tối đa: 5
Yêu cầu: Nhạc Công: Âm Kích 5
Yêu cầu: Vũ Công: Phóng Tên 5
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Bắn một bó tên lên bầu trời và tạo
ra cơn mưa tên, gây sát thương
tầm xa mỗi 0.3 giây với thuộc tính của loại tên
đang sử dụng.
Phạm vi tấn công của cơn mưa là 11x11 ô.
Sát thương ảnh hưởng bởi cấp độ nhân vật,
AGI và DEX.
Vũ khí yêu cầu: Cung.
Tiêu hao 20 tên (Arrow) mỗi lần bắn.
[Cấp 1] : Cơn mưa kéo dài 0.9 giây
[Cấp 2] : Cơn mưa kéo dài 1.5 giây
[Cấp 3] : Cơn mưa kéo dài 2.1 giây
[Cấp 4] : Cơn mưa kéo dài 2.7 giây
[Cấp 5] : Cơn mưa kéo dài 3.0 giây
Id: (2445)

Thu Phép
Thu Phép
Tên khác: Spell Fist
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Tự Động Niệm Phép 4
Kiểu kỹ năng: Kích hoạt / Đặc biệt / Sát thương
Mô tả: Nếu nhân vật sử dụng Thu Phép khi đang
thi triển Băng Tiễn, Lôi Tiễn hoặc Hỏa Tiễn,
kỹ năng ngay lập tức bị ngắt và truyền
năng lượng vào bàn tay của Mị Thuật Sư.
Trong trạng thái này, các đòn đánh thường chứa đựng
năng lượng nguyên tố có được từ các tia phép.
[Cấp 1] : Hiệu lực trong15 giây / Tối đa 3 đòn đánh
[Cấp 2] : Hiệu lực
20 giây hoặc 2/ Tối đa 6 đòn tấn công.đánh
[Cấp 2]3] : Hiệu lực trong 25 giây hoặc 3/ Tối đa 9 đòn tấn công.đánh
[Cấp 3]4] : Hiệu lực trong 30 giây hoặc 4/ Tối đa 12 đòn tấn công.đánh
[Cấp 4]5] : Hiệu lực trong 35 giây hoặc / Tối đa 15 đòn tấn công.đánh
[Cấp 6] : Hiệu lực 40 giây / Tối đa 18 đòn đánh

[Cấp 5]7] : Hiệu lực trong 445 giây / Tối đa 21 đòn đánh
[Cấp 8] : Hiệu lực 5
0 giây hoặc 6/ Tối đa 24 đòn đánh
[Cấp 9] : Hiệu lực 55 giây / Tối đa 27
đòn tấn công.đánh
[Cấp 10] : Hiệu lực 60 giây / Tối đa 30 đòn đánh

Id: (2454)

Lôi Giáo
Lôi Giáo
Tên khác: Varetyr Spear
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Yểm Bùa Đất 1, Vùng Tâm Bão 4
Kiểu kỹ năng: Kích hoạt / Tấn công
Mô tả: Triệu hồi thanh Lôi Giáo khổng lồ từ trên
không trung tấn công một mục tiêu và các đối
tượng xung quanh.
Gây sát thương thuộc tính Gió và có tỉ lệ
làm chúng bị choáng.
Sát thương của kỹ năng phụ thuộc vào ATK, MATK,
INT, cấp độ kỹ năng của Yểm Bùa Gió và Trợ Công.
[Cấp 1] : Phạm vi 3x3 ô
[Cấp 2] : Phạm vi 3x3 ô
[Cấp 3] : Phạm vi 3x3 ô
[Cấp 4]
: Phạm vi 5x5 ô
[Cấp 4]5] : Phạm vi 5x5 ô
[Cấp 6] : Phạm vi 5x5 ô
[Cấp 7
] : Phạm vi 7x7 ô
[Cấp 8] : Phạm vi 7x7 ô
[Cấp 9] : Phạm vi 7x7 ô
[Cấp 10] : Phạm vi 9x9 ô

Id: (2476)

Cơn Lốc Xe Đẩy
Cơn Lốc Xe Đẩy
Tên khác: Cart Tornado
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Tu Sửa Xe Đẩy 1
Kiểu kỹ năng: Tấn công
Mô tả: Xoay vòng xe đẩy như một cơn lốc, gây
sát thương và đẩy lùi các mục tiêu xung quanh.
Cấp độ của Cải Tiến Xe Đẩy và sức nặng của
xe ảnh hưởng đến sát thương gây ra.
Yêu cầu có Xe đẩy.
[Cấp 1] : 50% sát thương + cATK 100%
[C
ấp độ của Cải Tiến Xe Đẩy2] : ATK 200%
[Cấp 2]: 13] : ATK 300% sát thương + c
[C
ấp độ của Cải Tiến Xe Đẩy4] : ATK 400%
[Cấp 3]: 150% sát thương + c5] : ATK 500%
[C
ấp độ của Cải Tiến Xe Đẩy6] : ATK 600%
[Cấp 4]: 27] : ATK 700% sát thương + c
[C
ấp độ của Cải Tiến Xe Đẩy8] : ATK 800%
[Cấp 5]: 250% sát thương + c9] : ATK 900%
[C
ấp độ của Cải Tiến Xe Đẩy10] : ATK 1000%
Id: (2481)

Nấm Nổ
Nấm Nổ
Tên khác: Spore Explosion
Cấp độ tối đa: 510
Yêu cầu: Pha Chế Đặc Biệt 4
Kiểu kỹ năng: Đặc biệt / Sát thương
Mô tả: Ném bom bào tử nấm vào một đối tượng,
bom sẽ nổ sau 2 giây và gây sát thương
lên tất cả
kẻ địch đứng trong phạm vi nổ.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật và INT.
Phạm vi và thời gian phát nổ tăng theo cấp độ kỹ năng.
Tiêu hao 1 Bom bào tử (Bomb Mushroom Spore).
[Cấp 1] : 100% sát thương, pATK 350% / Phạm vi 3x3 ô
[Cấp 2] : ATK 500% / P
hạm vi 3x3 ô, nổ sau 2 giây.
[Cấp 3] : ATK 650% / Phạm vi 5x5 ô

[Cấp 2]: 24] : ATK 800% sát thương, p/ Phạm vi 5x5 ô, nổ sau 2 giây.
[Cấp 5] : ATK 950% / Phạm vi 7x7 ô

[Cấp 3]: 36] : ATK 1100% sát thương, p/ Phạm vi 7x7 ô, nổ sau 3 giây.
[Cấp 7] : ATK 1250% / Phạm vi 9x9 ô

[Cấp 4]8] : ATK 1400% sát thương, p/ Phạm vi 9x9 ô, nổ sau 3 giây.
[Cấp 9] : ATK 1550% / Phạm vi 11x11 ô

[Cấp 5]: 510] : ATK 1700% sát thương, p/ Phạm vi 11x11 ô, nổ sau 4 giây.Item
Spoiler


Id: (2051)

Illusion Survivor's Staff [2]
Một cây quyền trường được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều cây quyền trượng sinh tồn.
________________________
DEX +2, INT +2
MaxHP +600
________________________
Mỗi 2 độ tinh luyện:
MATK +1%
_
Tinh luyện +7:
Tăng 15% sát thương phép thuật lên quái vật kích cỡ Nhỏ và Vừa.
_
Tinh luyện +9:
Kháng 15% sát thương nhận từ quái vật cỡ Nhỏ và Vừa.
_
Tinh luyện +11:
Kháng 15% sát thương thuộc tính Lửa, Gió, Nước và Đất nhận từ đối phương.
________________________
Set Bonus
Illusion Survivor's Staff [2]
Illusion Survivor's Manteau [1]
MATK +50
_
Nếu độ tinh luyện của Illusion Survivor's Staff [2] và Illusion Survivor's Manteau [1] đạt +7 hoặc hơn:
Tăng 10% sát thương phép thuật thuộc tính Lửa, Gió, Nước và Đất.
_
Nếu tổng độ tinh luyện của bộ đạt ít nhất +18:
Tăng 15% sát thương phép thuật lên quái vật có thuộc tính Lửa, Gió, Nước và Đất.
_
Nếu tổng độ tinh luyện của bộ đạt ít nhất +22:
Giảm 15% thời gian delay các kỹ năng.
________________________
Nhóm: Quyền trượng hai tay
ATK: 1200 MATK: 240
Cấp độ vũ khí: 4
Cấp độ yêu cầu: 120
Nặng: 120
Nghề: Pháp sư, Tu sĩ, Kết giới sư
Id: (6225)

HD Carnium
Carnium mật độ cao được sử dụng để tinh luyện áo giáp.
Khi tinh luyện giáp với độ tinh luyện +10 hoặc cao hơn, giáp sẽ không bị phá hủy ngay cả khi nó thất bại!
(Nếu tinh luyện không thành công, độ tinh luyện giảm đi 1 thay vì bị phá hủy).
_
Nặng: 01
Id: (19087)

Angel Spirit [1]
Một chiếc mặt nạ vàng được đồn đại rằng đã được đeo bởi một nữ thần nào đó.
________________________
HIT +8
STR +21
________________________
Nhóm: Mũ
DEF: 0
Vị trí: Giữa
Nặng: 20
Cấp độ yêu cầu: 1
Nghề: Tất cả
Id: (20940)

Violet Halo [1]
Chớp mắt đôi cánh tím bay sau lưng bạn.
________________________
Không bị hư trong giao tranh.
________________________
MATK +20
Tăng 3% sát thương vật lý tầm xa.
Tăng 3% sát thương chí mạng.
________________________
Mỗi 3 độ tinh luyện:
MATK +20
Tăng 3% sát thương vật lý tầm xa.
Tăng 3% sát thương chí mạng.
_
Tinh luyện +11:
Giảm 4% thời gian delay kỹ năng.
________________________
Set Bonus
Violet Halo [1]
Crimson Booster [1]
Tăng 14% sát thương vật lý tầm xa.
_
Set Bonus
Violet Halo [1]
Sigrun's Wing hoặc
Sigrun's Wing [1]

Tăng 14% sát thương chí mạng.
_
Set Bonus
Violet Halo [1]
Dark Blinder hoặc
Dark Blinder [1]
Giảm 6% thời gian delay kỹ năng.
_
Set Bonus
Violet Halo [1]
Magical Booster [1]
Giảm 30% thời gian thi triển kỹ năng.
________________________
Nhóm: Măng tô
DEF: 0
Nặng: 10
Cấp độ yêu cầu: 1
Nghề: Tất cả
Id: (23815)

Magma Essense
Một loại vật chất bí ẩn bao trùm sức nóng sâu thẳm của ngục tối dung nham.
Nó có thể cấp năng lượng bí ẩn chCường hóa ngẫu nhiên 1 hoặc 2 dòng hiệu ứng vào các trang bị sau.
_
Cường hóa:
Lava Leather Armor
Lava Leather Suits
Lava Leather Robe
Chỉ có thể cường hóa trang bị đã có 2 dòng hiệu ứng cường hóa.

Nặng: 5
Id: (24063)

Liberation Shadow Shoes
Một lớp giáp phủ bên ngoài đôi giày thường để tăng thêm khả năng phòng thủ. Có thể sử dụng đơn lẻ nhưng hiệu quả không cao.
________________________
Tăng 2% sát thương vật lý lên quái vật Trùm.
________________________
Mỗi 1 độ tinh luyện:
MaxHP +10
_
Tinh luyện +7:
Tăng 1% sát thương vật lý lên quái vật Trùm.
_
Tinh luyện +9:
Tăng 2% sát thương vật lý lên quái vật Trùm.
________________________
Set Bonus
Safeguard Shadow Shield
Liberation Shadow Shoes
Tăng 5% sát thương vật lý lên quái vật Trùm.
________________________
Nhóm: Trang bị bóng tối
Vị trí: Giày
Nặng: 0
Cấp độ yêu cầu: 1
Nghề: Tất cả
Id: (24521)

Chain Shadow Weapon
Một đôi găng tay giúp bộc lộ khả năng tiềm ẩn của người đeo.
________________________
Tăng 3% sát thương phép thuộc tính Gió.
________________________
Mỗi 1 độ tinh luyện:
ATK +1, MATK +1
_
Tinh luyện +7:
Tăng thêm 3% sát thương phép thuộc tính Gió.
_
Tinh luyện +9:
Tăng thêm 4% sát thương phép thuộc tính Gió.
________________________
Set Bonus
Chain Shadow Weapon
Chain Shadow Earring
Chain Shadow Pendant
Tăng % sát thương kỹ năng Liên Hoàn Lôi Trận bằng với tổng độ tinh luyện của bộ.
_
Set Bonus
Chain Shadow Weapon
Warlock Shadow Shield
Xuyên 40% MDEF tất cả chủng loài trừ Người chơi, và xuyên thêm theo % mỗi độ tinh luyện của bộ.
________________________
Nhóm: Trang bị bóng tối
Vị trí: Vũ khí
Cấp độ yêu cầu: 99
Nặng: 0
Nghề: Phù thủy dị giáo
Id: (24539)

Katar Shadow Weapon
Một đôi găng tay giúp bộc lộ khả năng tiềm ẩn của người đeo.
________________________
Có tỉ lệ nhỏ tăng 10% sát thương chí mạng và 10% sát thương vật lý lên đối tượng có kích cỡ bất kỳ trong 5 giây khi gây sát thương vật lý.
________________________
Mỗi 1 độ tinh luyện:
ATK +1, MATK +1
_
Tinh luyện +7:
Có tỉ lệ nhỏ tăng thêm 5% sát thương chí mạng và thêm 5% sát thương vật lý lên đối tượng có kích cỡ bất kỳ trong 5 giây khi gây sát thương vật lý.
_
Tinh luyện +9:
Tăng thêm 5 giây cho hiệu ứng tăng sát thương chí mạng và sát thương vật lý lên đối tượng có kích cỡ bất kỳ.
________________________
Set Bonus
Katar Shadow Weapon
Katar Shadow Pendant
Katar Shadow Earring
Tăng ATK theo tổng độ tinh luyện của bộ.
_
Set Bonus
Katar Shadow Weapon
Guillotine Cross Shadow Shield
Xuyên 40% DEF tất cả chủng loài trừ Người chơi, và xuyên thêm theo % mỗi độ tinh luyện của bộ.
________________________
Nhóm: Trang bị bóng tối
Vị trí: Vũ khí
Cấp độ yêu cầu: 99
Nặng: 0
Nghề: Đao phủ thập tự
Id: (25041)

Pump Of Spirit
Một dụng cụ được sử dụng để làm đục lỗ cho các mũ bảo vệ đầu. Nó là một lần sử dụng một lần và biến mất sau khi đục lỗ. Các mũ sau đây có thể dùng nó.
________________________
- Victorious Wing Ears
- Sigrun's Wings
- Angel Spirit
- Binoculars
- Blinker
- Alarm Mask
- Opera Phantom Mask
- Machoman's Glasses
- Geek Glasses
- Mr. Smile
________________________
Tỷ lệ thành công là 25%, trong trường hợp thất bại, trang bị sẽ biến mất cùng vật phẩm đục lỗ.
Chú ý! Độ tinh luyện quay về 0 nếu đục lỗ thành công.
________________________
<NAVI>[Piercing Artisan]<INFO>itemmall,18,66,0,100,0,0</INFO></NAVI>
Nặng: 1
Id: (27354)

ContaminaPolluted Raydric Card
ATK +5%
_
Set Bonus
ContaminaPolluted Raydric Card
Raydric Card
Kháng 10% sát thương thuộc tính Trung tính.
ATK +5%
_
Nhóm: Thẻ bài
Gắn vào: Áo giáp
Nặng: 1
Id: (27355)

ContaminaPolluted Raydric Archer Card
Tăng 10% sát thương vật lý tầm xa.
_
Set Bonus
ContaminaPolluted Raydric Archer Card
Powerful Archer Skeleton Card
Tăng thêm 10% sát thương vật lý tầm xa.
_
Nhóm: Thẻ bài
Gắn vào: Vũ khí
Nặng: 1
Id: (27357)

ContaminaPolluted Sting Card
DEF +100
_
Mỗi 3 độ tinh luyện:
DEF +25
_
Set Bonus
ContaminaPolluted Sting Card
Sting Card
DEF +150
MDEF +20
_
Nhóm: Thẻ bài
Gắn vào: Áo giáp
Nặng: 1
Id: (27361)

ContaminaPolluted Wanderer Card
Tăng 30% sát thương vật lý lên đối tượng có kích cỡ Vừa và Lớn.
_
Nhóm: Thẻ bài
Gắn vào: Vũ khí
Nặng: 1
Id: (27362)

ContaminaPolluted Spider Queen Card
Tăng 100% sát thương phép thuật thuộc tính Nước và Đất.
Thiệt hại hơn 30% sát thương từ tất cả thuộc tính.
_
Nhóm: Thẻ bài
Gắn vào: Măng tô
Nặng: 1
Id: (27363)

ContaminaPolluted Dark Lord Card
ASPD +1
_
Set Bonus
ContaminaPolluted Dark Lord Card
Dark Lord Card
Tăng 15% sát thương phép thuật thuộc tính Lửa.
Tăng 15% sát thương kỹ năng Mưa Thiên Thạch.
_
Nhóm: Thẻ bài
Gắn vào: Trang sức (phải)
Nặng: 1
Id: (31789)

Costume Turkey Hat
Trang phục hình gà tây được thực hiện để kỷ niệm lễ tạ ơn mùa màng.
Nó trông khá dễ thương khi ngồi trên đầu của bạn.
________________________
ATK +10%
MATK +10%
Tăng 100% hiệu quả hồi phục Harvest Biscuit.
(Các hiệu ứng trên sẽ bị xóa sau khi sự kiện kết thúc.)
________________________

Nhóm: Trang phục
Vị trí: Mũ (Trên)
Nặng: 0
Id: (410127)

Costume Spotlight
Món quà dành tăGiờ đây, bạng các user đã tham gia event kỷ niệm 1 năm RO Việt Nam, xin chân thành cảm ơn các bạn.
Loạ
ó thể trở thành ngôi sao mà bạn hằng mơ ước với : Trang phục Spotlight này.
_
Nhóm: T
rang bị 방어 : 0phục
Vị trí : Gí: Mũ (giữa )
Nặng: 0
Cấp độ yêu cầu : 1
Nghề : Tất cảEfst
Spoiler


Id: 336
EFST_RENOVATIO
Renovatio
%s
Recover certain amount ofHồi phục một lượng HP mỗin every 5 sec
Give certain damage to Undead monsters
according to the level of caster
giây
Không có tác dụng đối với đối tượng là Thây ma

Id: 1107
EFST_WEAPONBLOCK_ONLink to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...