Jump to content

thRO classic changelog October 25, 2021


Dia
 Share

Recommended Posts

Added
Item
Spoiler


Id: (14231)

Novice Set Bag
¡ÃÐà»ëÒ·ÕèàµçÁä»´éÇÂà«çµ¢Í§ãªé¨Óà»ç¹ÊÓËÃѺ¹Ñ¡¼¨­ÀÑÂÁ×ÍãËÁè!
ÀÒÂ㹺ÃÃ¨Ø Helm, Shield, Armor, Shoes, Garment äÇéÍÂèÒ§ÅÐ 1 ªÔé¹
äÍà·ÁÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹ 7 ÇѹËÅѧ¨Ò¡à»Ô´ãªé§Ò¹
_
¹éÓ˹ѡ : 1
Id: (101136)

Costume Random Box
¡ÅèͧºÃèؤÍʵÙÁ·ÕèÊÒÁÒö«×éÍä´é㹪èǧàÇÅÒ¨Ó¡Ñ´à·èÒ¹Ñé¹
¹éÓ˹ѡ : 1
Id: (101140)

[OBT] Blessing Scrol
ä¢è·Õèà»ÕèÂÁä»´éǾÅѧÍѹÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ô ÀÒÂã¹ÁբͧÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒºÃèØÍÂÙè
¹éÓ˹ѡ : 1
Id: (101141)

[Event] Halloween Scroll
ä¢è·Õè¶Ù¡¾ÅѧªÑèÇÃéÒÂÊÔ§ÍÂÙè
äÁèÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕ蹡Ѻ¼ÙéàÅ蹤¹Í×è¹ä´é
¹éÓ˹ѡ : 1Changed
HatEffect
Spoiler


152: HAT_EF_C_Phigasia_Scarf_EXEuriku_Cap_TH
hatEffectID =
resourceFileName = efst_c_puriku_cap\kirakira.str
hatEffectPos = -11
hatEffectPosX = 0
isAdjustPositionWhenShrinkState = True
isAdjustSizeWhenShrinkState = True
isRenderBeforeCharacter =
isIgnoreRiding =
isAttachedHead =Item
Spoiler


Id: (1065)

Trap
¡Ñº´Ñ¡¸ÃÃÁ´Òæ
¹éÓ˹ѡ : 0.21
Id: (2766)

Swordman Figure
âÁà´Å Swordman
VIT + 1,áÅÐà¾ÔèÁ DEF + 2 àÁ×èÍãÊèâ´Â Swordman class
äÍà·çÁ¼Ù¡ÁÑ´µÑÇÅФÃ
»ÃÐàÀ· : Accessory
¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0 ¹éÓ˹ѡ : 0
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (2767)

Acolyte Figure
âÁà´Å Acolyte
INT + 1, áÅÐà¾ÔèÁ SP + 50 àÁ×èÍãÊèâ´Â Acolyte class
äÍà·çÁ¼Ù¡ÁÑ´µÑÇÅФÃ
»ÃÐàÀ· : Accessory
¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0 ¹éÓ˹ѡ : 0
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (2768)

Mage Figure
âÁà´Å Mage
INT + 1, áÅÐà¾ÔèÁ SP Recovery 5% àÁ×èÍãÊèâ´Â Mage class
äÍà·çÁ¼Ù¡ÁÑ´µÑÇÅФÃ
»ÃÐàÀ· : Accessory
¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0 ¹éÓ˹ѡ : 0
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (2769)

Archer Figure
âÁà´Å Archer
DEX + 1, áÅÐà¾ÔèÁ ATK + 10 àÁ×èÍãÊèâ´Â Archer class
äÍà·çÁ¼Ù¡ÁÑ´µÑÇÅФÃ
»ÃÐàÀ· : Accessory
¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0 ¹éÓ˹ѡ : 0
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (2770)

Thief Figure
âÁà´Å Thief
AGI + 1, áÅÐà¾ÔèÁ ASPD + 3% àÁ×èÍãÊèâ´Â Thief class
äÍà·çÁ¼Ù¡ÁÑ´µÑÇÅФÃ
»ÃÐàÀ· : Accessory
¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0 ¹éÓ˹ѡ : 0
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (2771)

Merchant Figure
âÁà´Å Merchant
STR + 1, áÅÐà¾ÔèÁ CRI +5 àÁ×èÍãÊèâ´Â Merchant class
äÍà·çÁ¼Ù¡ÁÑ´µÑÇÅФÃ
»ÃÐàÀ· : Accessory
¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0 ¹éÓ˹ѡ : 0
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (5283)

Chick Hat
àËÁ×͹ÁÕÅÙ¡à¨ÕêºÍÂÙ躹ËÑÇ ãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´ÕàÇÅÒÁѹ¡ÃÐâ´´
»éͧ¡Ñ¹¡Öè§Á¹ØÉÂìáÅÐÁ͹ÊàµÍÃì»ÃÐàÀ·ÊѵÇì 3% äÁèÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´ä´é
ÊÒÁÒöãªéÊ¡ÔÅ Double Attack àÅàÇÅ 2 ä´é ¶éÒÁÕ Lv ¢Í§ Double attack ·ÕèÊÙ§¡ÇèÒ¹Õé ¨Ð·Ó§Ò¹ã¹ÃдѺ¹Ñé¹á·¹
MHP, MSP + 50, Luk + 2
äÁèÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕè¹ä´é
»ÃÐàÀ· : Headgear ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 2
ãªéÊÓËÃѺ : Upper
¹éÓ˹ѡ : 10
Lv ·Õèµéͧ¡Òà : 10
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (5340)

Defolty Doll Hat [1]
ÊØ´ÂÍ´äÍà·Á! ËÁÇ¡µØê¡µÒ Kafra Defolty! ¼Ù餹ÁÒ¡ÁÒÂÁÒãªéºÃÔ¡Òà Kafra storage ÁÒ¡¡ÇèÒ 20 ¤ÃÑ駵èÍÇѹ¡çà¾ÃÒÐÃÍÂÂÔéÁ¢Í§à¸Í
Å´¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡Öè§Á¹ØÉÂì 5%
ÁÕâÍ¡ÒÊÃèÒÂÊ¡ÔÅ Angelus Lv 10 àÁ×èͶ١â¨ÁµÕẺ»ÃЪԴ
äÁèÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´ä´é
»ÃÐàÀ· : Headgear ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 1
ãªéÊÓËÃѺ : Upper
¹éÓ˹ѡ : 50
Lv ·Õèµéͧ¡Òà : 601
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (5341)

Glaris Doll Hat [1]
ÊØ´ÂÍ´äÍà·Á! ËÁÇ¡µØê¡µÒ Kafra Glaris! ´éÇÂÃÙ»Åѡɳì·Õè´ÙÁÕÍÒÂØ ·ÓãËé¼Ùé·ÕèãªéºÃÔ¡ÒáѺà¸ÍÊèǹãË­èÁÑ¡àÃÕ¡à¸ÍÇèҤس¤ÃÙ
Å´¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡Öè§Á¹ØÉÂì 5%
¿×é¹ HP 50 àÁ×è͡ӨѴÁ͹ÊàµÍÃì´éÇÂàÇ·Á¹µÃì
äÁèÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´ä´é
»ÃÐàÀ· : Headgear ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 1
ãªéÊÓËÃѺ : Upper
¹éÓ˹ѡ : 50
Lv ·Õèµéͧ¡Òà : 601
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (5342)

Sorin Doll Hat [1]
ÊØ´ÂÍ´äÍà·Á! ËÁÇ¡µØê¡µÒ Kafra Sorin! ´éǤÇÒÁ¹èÒÃÑ¡¢Í§à¸Í·ÓãËéËÁǡ㺹ÕéÃÒ¤Ò¾Øè§ÊÙ§ÁÒ¡ã¹µÅÒ´¡ÒûÃÐÁÙÅ
Å´¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡Öè§Á¹ØÉÂì 5%
ÁÕâÍ¡ÒÊàÅ硹éÍ·Õè¨Ðà¾ÔèÁ Atk + 50 à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 10 ÇÔ¹Ò·Õ àÁ×èÍ·Ó¡ÒÃâ¨ÁµÕẺ»ÃЪԴ¡ÒÂÀÒ¾
äÁèÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´ä´é
»ÃÐàÀ· : Headgear ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 1
ãªéÊÓËÃѺ : Upper
¹éÓ˹ѡ : 50
Lv ·Õèµéͧ¡Òà : 601
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (5343)

Telling Doll Hat [1]
ÊØ´ÂÍ´äÍà·Á! ËÁÇ¡µØê¡µÒ Kafra Telling! à¸Íà»ç¹µÑÇÍÂèÒ§¢Í§¼ÙéË­Ô§·Õè¢ÂѹáÅзӧҹà¡è§ ´Ñ§¹Ñé¹à¸Í¨Ö§à»ç¹·Õèª×蹪ͺÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃ㹡ÅØèÁ Kafra
Å´¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡Öè§Á¹ØÉÂì 5%
à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òÿ×鹿٠HP10% àÁ×èÍãªé White Potion ËÃ×Í White Slim Potion
äÁèÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´ä´é
»ÃÐàÀ· : Headgear ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 1
ãªéÊÓËÃѺ : Upper
¹éÓ˹ѡ : 50
Lv ·Õèµéͧ¡Òà : 601
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (5344)

Bennit Doll Hat [1]
ÊØ´ÂÍ´äÍà·Á! ËÁÇ¡µØê¡µÒ Kafra Bennit! à¸ÍÍÍ¡¨Ð´ÙàËÁ×͹¼ÙéªÒ áµè§Ò¹Í´Ôàá¢Í§à¸Í¤×Í¡ÒöѡäËÁ¾ÃÁáÅÐÍèÒ¹¹ÔÂÒ à¸ÍàËÁÒÐÁÒ¡ÊÓËÃѺ¼ÙéãªéºÃÔ¡Ò÷ÕèªÍº¼ÙéË­Ô§¼ÁÊÑé¹
Å´¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡Öè§Á¹ØÉÂì 5%
ÁÕâÍ¡ÒÊàÅ硹éÍ·Õè¨Ðà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡ÒÃâ¨ÁµÕ 5% à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 30 ÇÔ¹Ò·Õ àÁ×èÍ·Ó¡ÒÃâ¨ÁµÕẺ»ÃЪԴ
äÁèÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´ä´é
»ÃÐàÀ· : Headgear ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 1
ãªéÊÓËÃѺ : Upper
¹éÓ˹ѡ : 50
Lv ·Õèµéͧ¡Òà : 601
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (5345)

W Doll Hat [1]
ÊØ´ÂÍ´äÍà·Á! ËÁÇ¡µØê¡µÒ Kafra W! ÁÕ¢èÒÇÅ×͡ѹÇèÒÊÁÒ¤Á Assasin µéͧ¡ÒèШéÒ§à¸Íà¾ÃÒÐÇèÒ¼ÙéªÒÂËÅÒ¤¹µèÒ§¡ÅÑÇáÅе¡ã¨·Ø¡¤ÃÑ駷Õè¶Ù¡à¸ÍàÃÕ¡ª×èÍ
Å´¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡Öè§Á¹ØÉÂì 5%
à¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ 5% ¡ÑºÁ͹ÊàµÍÃì»ÃÐàÀ· Undead àÁ×èÍâ¨ÁµÕẺ»ÃЪԴËÃ×ÍàÇ·Á¹µÃì
äÁèÊÒÁÒöÍѾà¡Ã´ä´é
»ÃÐàÀ· : Headgear ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 1
ãªéÊÓËÃѺ : Upper
¹éÓ˹ѡ : 50
Lv ·Õèµéͧ¡Òà : 601
ÍÒªÕ¾ : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (12411)

HE Battle Manual
¤ÙèÁ×Í·Õèà¢Õ¹͸ԺÒÂÍÍ¡ÁÒä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ, â´Â͸ԺÒ¶֧ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÇÔ¸Õ¡ÒõèÍÊÙéãËéÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§¢Öé¹
EXP à¾ÔèÁ¢Öé¹ 100% à»ç¹àÇÅÒ 15 ¹Ò·Õ
_
äÍà·çÁ¹ÕéäÁèÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕ蹡Ѻ¤¹Í×è¹ä´é
¹éÓ˹ѡ : 1
Id: (19095)

Happy Balloon
ÅÙ¡â»è§·ÕèÁÕÃÙ» Poring ¹èÒÃÑ¡ÇÒ´ÍÂÙè
¶éÒä´é¶×ÍÅÙ¡â»è§¹Õéà´Ô¹ä»à´Ô¹ÁÒ㹧ҹà·È¡ÒÅ ¨ÐµéͧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ æ àÅÂÇèÒäËÁ?
à¾ÔèÁ EXP ·Õèä´éÃѺ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃì +5%, à¾ÔèÁÍѵÃÒ´ÃÍ»¢Í§äÍà·Á +10%
äÁèÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕè¹ä´é
»ÃÐàÀ· : Helm ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0
µÓáË¹è§ : Lower ¹éÓ˹ѡ : 1
àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 1
ÍÒªÕ¾·ÕèãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (19649)

Costume White Kitten Ears
à¤Ã×èͧ»ÃдѺÈÕÃÉÐÃÙ»ÃèÒ§·Õè¤Ò´¼Á·Õè·ÓàÅÕ¹ẺË٢ͧÅÙ¡áÁÇÊÕ¢ÒÇ
<NAVI>[Designer Heidam]<INFO>mal_in01,20,124,0,100,0,0</INFO></NAVI>
ÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕè¹à»ç¹ Costume Enchant Stone Box 13 ä´é
¤èÒ EXP ·Õèä´éÃѺ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃì + 2%
(Í;ªÑ蹴ѧ¡ÅèÒǨж١źÍÍ¡ä»àÁ×èͻԴ»ÃѺ»Ãاà«Ô¿àÇÍÃìÇѹ·Õè 2022/1/6)

»ÃÐàÀ· : Costume ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0
µÓáË¹è§ : Upper ¹éÓ˹ѡ : 0
àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 1
ÍÒªÕ¾·ÕèãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (19657)

Costume Captain Hat
ËÁÇ¡ÊÕà¢éÁ¢Í§¡Ñ»µÑ¹·Õè´ÙÁÕà¡ÕÂÃµÔ ÁѹÁÕª×èÍàÊÕ§㹡ÒÃãªé§Ò¹â´ÂËÑÇ˹éÒàÃ×Í
<NAVI>[Designer Heidam]<INFO>mal_in01,20,124,0,100,0,0</INFO></NAVI>
ÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕè¹à»ç¹ Costume Enchant Stone Box 7 ä´é.
ÁͧáÅéÇÃÙéÊÖ¡ä´é¶Ö§¤ÇÒÁʧèÒ§ÒÁ ËÁǡ㺹Õéà»ç¹·ÕèàÅ×èͧÅ×ÍÇèÒ¼Ùé¹ÓàÃ×ͤ¹Ë¹Öè§ä´éà¤ÂÊÇÁãÊèÁÒ¡è͹
¤èÒ EXP ·Õèä´éÃѺ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃì + 2%
(Í;ªÑ蹴ѧ¡ÅèÒǨж١źÍÍ¡ä»àÁ×èͻԴ»ÃѺ»Ãاà«Ô¿àÇÍÃìÇѹ·Õè 2022/1/6)

»ÃÐàÀ· : Costume ¾Åѧ»éͧ¡Ñ¹ : 0
µÓáË¹è§ : Upper ¹éÓ˹ѡ : 0
àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 1
ÍÒªÕ¾·ÕèãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (19781)

Costume Angel Wing Ears
à¤Ã×èͧ»ÃдѺËÙ·Õè·ÓàÅÕ¹Ẻ»Õ¡¢Í§¹Ò§¿éÒÊÕ¢ÒÇáÇÇÇÒÇáʹ§´§ÒÁ àÁ×èÍÊÇÁãÊèáÅéÇ àËÁ×͹ä´éÃѺ¾ÅѧÍѹÅÖ¡ÅѺ·ÕèÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡»Õ¡
<NAVI>[Designer Heidam]<INFO>mal_in01,20,124,0,100,0,0</INFO></NAVI>
ÊÒÁÒöáÅ¡à»ÅÕè¹à»ç¹ Costume Enchant Stone Box 13 ä´é
»ÃÐàÀ· : Costume
µÓáË¹è§ : Middle ¹éÓ˹ѡ : 0
àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 1
ÍÒªÕ¾·ÕèãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (19827)

Costume Amistr Cap
ËÁÇ¡µØ꡵ҷÕèÁÕÃÙ»ÃèÒ§àËÁ×͹·ÓàÅÕ¹Ẻ Homunculus 'Amistr'
¤èÒ EXP ·Õèä´éÃѺ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃì + 2%
(Í;ªÑ蹴ѧ¡ÅèÒǨж١źÍÍ¡ä»àÁ×èͻԴ»ÃѺ»Ãاà«Ô¿àÇÍÃìÇѹ·Õè 2022/1/6)

»ÃÐàÀ· : Costume
µÓáË¹è§ : Upper ¹éÓ˹ѡ : 0
Lv àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 1
ÍÒªÕ¾·ÕèãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (20765)

Costume Archangel Wing
Archangel Wing »Õ¡ÊÕ¢ÒÇ¢¹Ò´ãË­è¢Í§ÍѤ÷ٵÊÇÃäì
¤èÒ EXP
·ÕèÊǧÒÁä´éÃѺ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃì + 3%
(Í;ªÑ蹴ѧ¡ÅèÒǨж١źÍÍ¡ä»àÁ×èͻԴ»ÃѺ»Ãاà«Ô¿àÇÍÃìÇѹ·Õè 2022/1/6)

»ÃÐàÀ· : Costume
µÓáË¹è§ : Garment
¹éÓ˹ѡ : 0
àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 1
ÍÒªÕ¾·ÕèãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (24212)

Rookie Shadow Shoes
Ãͧà·éÒÊÇÁãÊèà¾ÔèÁàµÔÁ ¨ÐãÊèªÔé¹à´ÕÂÇ¡çä´éáµèàÍ¿à¿¡µì¨Ð¹éÍÂŧä»
à¾ÔèÁ¡ÒÃä´éÃѺ¤èÒ EXP ·ÕÅÐ 1% µèÍ¡ÒÃÍѾà¡Ã´ 2 ¢Ñé¹
àÁ×èÍÊÇÁãÊè¡Ñº Rookie Shadow Shoes áÅÐ Rookie Shadow Shield ¨Ðä´éÃѺ¤èÒ EXP ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃìà¾ÔèÁ¢Öé¹ 5%
àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÍѾà¡Ã´ÁÒ¡¡ÇèÒ¢Ñé¹ 15 ¢Öé¹ä» ¨Ðà¾ÔèÁ¡ÒÃä´éÃѺ¤èÒ EXP ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃìÍÕ¡ 5%
»ÃÐàÀ·: ÍØ»¡Ã³ì Shadow
µÓá˹è§: Shoes ¹éÓ˹ѡ : 0
àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 50
àÅàÇÅ·Õè¡Ó˹´ : 99
ÍÒªÕ¾·ÕèÊÇÁãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾
Id: (24213)

Rookie Shadow Shield
âÅ袹ҴàÅç¡·ÕèÊÒÁÒöÊÇÁãÊèà¾×èͪèÇÂà¾ÔèÁ¡Òûéͧ¡Ñ¹ ¨ÐãÊèà¾Õ§ªÔé¹à´ÕÂÇ¡çä´é áµè¡ç¨ÐÅ´àÍ¿à¿¡µì¡Òûéͧ¡Ñ¹Å§ä»
à¾ÔèÁ¡ÒÃä´éÃѺ¤èÒ EXP ·ÕÅÐ 1% µèÍ¡ÒÃÍѾà¡Ã´ 2 ¢Ñé¹
àÁ×èÍÊÇÁãÊè¡Ñº Rookie Shadow Shield áÅÐ Rookie Shadow Shoes ¨Ðä´éÃѺ¤èÒ EXP ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃìà¾ÔèÁ¢Öé¹ 5%
àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÍѾà¡Ã´ÁÒ¡¡ÇèÒ¢Ñé¹ 15 ¢Öé¹ä» ¨Ðà¾ÔèÁ¡ÒÃä´éÃѺ¤èÒ EXP ¨Ò¡Á͹ÊàµÍÃìÍÕ¡ 5%
»ÃÐàÀ·: ÍØ»¡Ã³ì Shadow
µÓá˹è§: shield ¹éÓ˹ѡ : 0
àÅàÇÅ·Õèµéͧ¡Òà : 50
àÅàÇÅ·Õè¡Ó˹´ : 99
ÍÒªÕ¾·ÕèÊÇÁãÊèä´é : ·Ø¡ÍÒªÕ¾Files
Spoiler2021-10-14_live_data_51_51_1635127345.gpf


 • data\LuaFiles514\Lua Files\service_thailand\ExternalSettings_th_stage.lub

2021-10-14_live_data_52_54_1635158065.gpf

 • data\LuaFiles514\Lua Files\SkillInfoz\SkillTreeView.lub
 • data\sprite\아이템\기도스크롤.act
 • data\sprite\아이템\기도스크롤.spr

2021-10-14_live_data_52_54_1635158065.rgz

 • System\CheckAttendance.lub
 • System\itemInfo.lub
 • System\OngoingQuestInfoList_True.lub

2021-10-14_Ragexe_1635158065.rgz

 • Ragexe.exe

2021-10-14_Raghash_1635158065.rgz

 • EasyAntiCheat\Certificates\game.bin
 • EasyAntiCheat\Certificates\game.cerLink to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...